Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Uni Research Rokkansenteret

For å skaffe ny kunnskap på feltet vil vi starte BALANSE-prosjektet med en forstudie med to komponenter: en statusoppdatering gjennom dokumentanalyse og en kvalitativ studie basert på personlige intervjuer og fokusgruppesamtaler.

Hovedinnhold

Studien skal gjennomføres av to kjønnsforskere ved Uni Rokkansenteret, Gry Brandser og Sevil Sümer, som har spesialkompetanse når det gjelder studier av kjønn i organisasjoner, arbeidsliv og ledelse. Sümer og Brandser skal forske på hva som skal til for å få flere kvinnelige toppledere ved universiteter og høgskoler.

Kvalitative forskningsmetoder er særlig tilpasset til å studere bakenforliggende strukturelle og kulturelle prosesser. 

Personlige intervjuer med et utvalg av kvinnelige ansatte med forskjellige ansettelsesforhold ved deltakende institusjonene og fokusgruppe samtaler med deltakere fra forskjellige fagmiljøer vil bli gjennomført. Fokusgruppeintervjuer er en form for gruppesamtaler der en sikrer at et bredt landskap av erfaringer og refleksjoner kan komme fram. Deltakerne gis mulighet til å utfordre og videreutvikle hverandres innsikter i lys av problemstillinger som forskerne bringer fram.

Innsikten fra forstudien skal anvendes til å utvikle de andre tiltakene i prosjektet. Deretter vil forskningskomponenten handle om følgeforskningsopplegg i seks måneder som skal resultere i en evalueringsrapport ved prosjektets avslutning.