Hjem
Database for barnevernsvedtak
Personvern

Personvern i prosjektet

Informasjon om behandling av personopplysninger i forskingsprosjektet «Database for fylkesnemndsvedtak i barnevernsaker».

Hovedinnhold

Bakgrunn og formål med forskningsprosjektet

Prosjektet skal opprette en database med anonymiserte data om fylkesnemndenes vedtak om omsorgsovertakelse. Vedtakene som skal analyseres er alle vedtak som vedrører omsorgsovertakelser (etter § 4-12 i lov om barneverntjenester) fra årene 1998, 2008, 2018 og 2021. Informasjonen som skal hentes ut er både knyttet til saksbehandlingen (tid fra undersøkelsessak startes opp til begjæring om omsorgsovertakelse, saksbehandlingstid i fylkesnemnda, bruk av sakkyndige, m.m.) og avgjørelsene (utfall, grunnlag for omsorgsovertakelse, samværsomfang, m.m.). Formålet er å frembringe forskningsbasert kunnskap om Fylkesnemndenes praksis i alvorlige barnevernsaker.  Databasen med anonymiserte data vil tilbys for bruk i vitenskapelige prosjekter og for offentlige myndigheter, og funn vil kommuniseres til offentligheten gjennom publikasjoner og informasjonsmateriale.

Lovgrunnlag for behandling

Prosjektet har fått innvilget innsyn i taushetsbelagte dokumenter i henhold til lov om Barneverntjenester (1992), med fritak for taushetsbelagte opplysninger for forskere i henhold til Forvaltningsloven §13 d fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter behandling i Rådet for taushetsplikt og forskning.

Prosjektet behandler personoplysninger med grunnlag i Personvernloven § 8 og § 9, som gir hjemmel til å behandle personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger for formål knyttet til vitenskapelig forskning eller statistiske formål. Prosjektet har gjennomført rådføring med Personvernombudet ved UiB, og det er vurdert at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og øvrige relevante bestemmelser.

Behandling av informasjon

Vi behandler og oppbevarer all informasjon vi har innhentet fra vedtaksdokumentene som konfidensielt materiale og i tråd med forskningsetiske retningslinjer. Det innsamlede datamaterialet vil kun være tilgjengelig for et begrenset antall personer ved Universitetet i Bergen som er tilknyttet prosjektet. Materialet oppbevares og behandles i Universitetet i Bergens løsning for sikker tilgang til sensitive og konfidensielle personopplysninger, SAFE. Dette er en svært sikker framgangsmåte, og oppbevaringen og behandlingen etterkommer de krav som Datatilsynet stiller på tilfredsstillende vis. Vedtaksdokumentene slettes løpende etter at relevante kjennetegn ved saken er registrert og kontrollert, og slettes/destrueres senest ved prosjektslutt. Anslått prosjektslutt er 31.03.2023.

Opplysningene som hentes ut fra vedtakene og overføres til databasen vil ikke inneholde personidentifiserende informasjon. Funn fra forskingsprosjektene vil bli presentert i vitenskapelige artikler, rapporter, seminarer og lignende. Navn og personlig informasjon vil ikke bli brukt eller bli knyttet til funn i prosjektet, og enkeltsaker vil ikke kunne identifiseres i publikasjoner fra forskingen.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for prosjektet er Universitetet i Bergen. Dersom du har spørsmål om prosjektet og behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med: