Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Strategi 2016-2020

Biologi mot 2020: Høyere mål – dypere innsikt

BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende kunnskap om livets opprinnelse, utvikling, prosesser og systemer, samt bidra til å løse de store globale samfunnsutfordringene.

Hovedinnhold

BIO sin strategiplan bygger på UiB sin overordnede strategi «Hav, Liv, Samfunn», og fakultetets strategiplan «Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse», for perioden 2016 til 2022.

BIOs visjon og mål

BIO skal frembringe grunnleggende og grensesprengende kunnskap om livets opprinnelse, utvikling, prosesser og systemer, samt bidra til å løse de store globale samfunnsutfordringene.

Overordnete målsetninger

 • utdanne kompetente kandidater med bred naturvitenskapelig innsikt og kritisk holdning
 • frembringe og formidle grunnleggende kunnskap om livsformer og livsprosesser, fra genom til biom, og om hvordan disse påvirkes, endres og forvaltes
 • formidle relevant biologisk kunnskap og gi innspill til skole, allmennhet og beslutningstakere
 • være en aktiv aktør i samfunnsdebatten gjennom å vise hvordan biologisk kunnskap og tverrfaglig samarbeid kan bidra til å løse lokale, nasjonale og globale samfunnsutfordringer
 • bygge et grunnlag for anvendelse av biologisk og bioteknologisk kunnskap i verdiskaping, innovasjon og forvaltning
 • være en attraktiv, trygg og inkluderende arbeidsplass og studiested

Hvordan skal vi nå våre mål?

Vi skal nå våre mål gjennom en helhetlig innsats på våre prioriterte områder, synliggjøring av faglige sammenhenger og tilrettelegging for synergieffekter både innenfor og utenfor BIO, samt gjennom å øke den eksterne finansieringen av vår aktivitet.

Innsatsområde 1: Utdanne morgendagens biologer

BIO har som overordnet mål å sikre relevans og kvalitet i utdanningen på alle nivå, i nært samarbeid med Senter for fremragende utdanning i biologi - bioCEED.

Våre undervisere skal ha en aktiv og reflektert holdning til undervisning. Det innebærer et kollegialt ansvar for undervisningen og en kontinuerlig prosess for kvalitetsutvikling. Vi skal ha meningsfylt samsvar i oppbyggingen av programmene, og mellom læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Studentene skal aktiviseres gjennom effektiv tilbakemelding, ferdighetsutvikling og studentaktive læringsmetoder. Videre skal studentene trenes i å ta ansvar for egen kunnskapsbygging og utvikles til selvstendige bidragsytere i samfunnsutviklingen.

Vi skal utdanne kompetente kandidater på bachelor-, master-, ph.d.- og post doc-nivå som kombinerer biologisk spisskompetanse med en bred naturfaglig forankring. Våre kandidater skal være godt rustet til å fylle viktige roller i forskning, utdanning, industri, forvaltning og samfunn. Med basis i moderne forskning, aktive undervisningsmetoder og en åpen dør mot verden omkring oss skal studentene utvikle evnen til å ta i bruk vitenskapelig kunnskap og metoder til å forstå naturen og å finne løsninger på samfunnets utfordringer. Ved å gå i dybden i våre innsatsområder gir vi studentene mulighet til å tilegne seg fagkunnskap, trene akademiske og generelle ferdigheter og å utvikle forsknings- og yrkesetiske holdninger.

Forskerutdanningen er en av BIOs kjerneaktiviteter. Den foregår primært i fagmiljøene, supplert av spesialiserte kurs, forskerskoler, eksterne fagmiljø, og gjennom deltakelse på internasjonale konferanser, seminarer, workshops og forskningsopphold. Våre PhD-kandidater skal også ha et godt tilbud om opplæring i undervisning, formidling, innovasjon og andre overførbare ferdigheter.

Innsatsområde 2: Biologiens store spørsmål - fra genom til biom

BIO skal forske på de store spørsmålene i biologien: Hvordan har liv oppstått? Hvordan utvikler livsformer, livsprosesser og livsmønstre seg? Hvordan oppstår og opprettholdes biologiske mangfold? Hvordan bidrar samspillet mellom individer, populasjoner og arter til å opprettholde funksjoner og prosesser i økosystemene?  Hva er de underliggende biotiske og abiotiske drivkreftene bak disse utviklingstrendene?

Disse store spørsmålene krever nye og ofte integrative tilnærminger, på tvers av forskningsfelt, taksa, skala og metode. Å løse biologiens store spørsmål krever felles innsats, høye mål, nye banebrytende hypoteser og integrative prosess-studier.  BIO har fokus på å utvikle, ta i bruk og kombinere nye metoder og teknologier som bidrar til å finne løsninger.

De store biologiske spørsmålene skal også være i fokus for utdanningen ved BIO. Kandidatene skal bli reflekterte, kritiske og nysgjerrige på naturen og skal trenes opp til å tenke kreativt og utenfor vante forklaringsmodeller og disiplingrenser.

Innsatsområde 3: Marine økosystemer og bærekraftig bioproduksjon

BIO skal være en sentral aktør på den marine forskningsarenaen, og produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet og relevans, gjennom styrket nasjonalt og internasjonalt samarbeid. BIO vil bidra til innovasjon og gjensidig stimulans gjennom tett og forpliktende samarbeid med anvendte forskningsmiljøer, industri, næring og forvaltning. Aktuelle tema for en slik forskningsinnsats inkluderer fiskeri, havbruk og fiskehelse, natur- og ressursforvaltning, bioteknologi, bioprospektering og effekter av forurensning, klima- og miljøforandringer. BIO skal derfor samarbeide tett med Havforskningsinstituttet, UNI Research og andre aktører i Bergen marine forskningsklynge, og skal være en viktig bidragsyter til etablering av «Havbyen Bergen».

BIOs grunnleggende forskning på marine organismer, deres reproduksjon, utvikling, vekst, næringsopptak og immunsystem - kombinert med studier av havets primærproduksjon, virus, bakterier og parasitt-vert-interaksjoner, bidrar til grunnleggende forståelse av økosystemdynamikk og en forskningsbasert og bærekraftig akvakulturnæring. Vår grunnleggende forskning på marine mikrobielle næringsnett, marine arters livssyklus og populasjonsdynamikk, næringsvalg og reproduksjon -  kombinert med studier av økosystemdynamikk, evolusjon og effekter av globale og menneskeskapte endringer gir et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig fiskeri- og kystsoneforvaltning nasjonalt og internasjonalt.

BIO skal utdanne kandidater til en voksende sjømat- og havbruksnæring. Vi utdanner marinbiologer, fiskehelse-, havbruks- og fiskerikandidater som skal bidra til utviklingen av marine næringer og forvaltning av hav og kyst. Dette fordrer nært samarbeid med samfunnet rundt oss, med utvikling av generelle ferdigheter, evne til å løse problemer og arbeidspraksis som viktige elementer.

Innsatsområde 4: Globale samfunnsutfordringer

Mange av samfunnets store utfordringer krever kunnskap som BIO utvikler og formidler. Vi trenger biologisk kunnskap for å sikre en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. De menneskeskapte globale endringene påvirker naturens prosesser, mekanismer og mønstre, og det er essensielt å forstå effektene av disse endringene på kort og lengre sikt.

BIO forsker på hvordan effekter av klimaendringer, forurensing og ressursutnyttelse påvirker miljøet og den biotiske responsen på flere ulike nivåer; fra genregulering via fysiologi, immunologi, reproduksjon og atferd, til populasjonsdynamikk, biodiversitet og økosystemtjenester. Det er sentralt å forstå tålegrensene for økosystemenes funksjon, sårbarhet, helse og økosystemtjenester, på tvers av biologisk organisasjonsnivå, organismegrupper og habitater.

BIO skal utdanne eksperter med brede perspektiver og dyp faglig innsikt. Forvaltning, helsevesen og næringsliv har behov for solid biologisk kompetanse for å klare overgangen til et bærekraftig og grønt samfunn. BIOs utdanning skal gi en kritisk, konstruktiv og reflektert holdning til globale utfordringer, og fremme vitenskapelige perspektiver og metoder som grunnlag for løsninger på miljøutfordringer og politiske beslutninger.

Basert på vår kompetanse, og i tråd med våre faglige målsetninger, tar BIO samfunnsansvar ved kapasitetsoppbygging hos partnere i sør gjennom dedikerte forsknings- og utdanningssamarbeid.

De globale utfordringene krever løsninger som i økende grad er tverrfaglige. Her spiller biologi en viktig rolle fordi koblingen fra fysiske klimaendringer til samfunnskonsekvenser involverer effekter på organismer og økosystemer. BIO skal innta en ledende internasjonal posisjon ved å styrke samarbeidet med sterke aktører på UiB, andre aktører i Bergensregionen, og nasjonalt og internasjonalt.

Strategiske tiltak

For å nå våre faglige og strategiske mål skal BIO:

 • optimalisere stillingsressurser og tidsbruk innen alle stillingskategorier
 • aktivt forvalte våre kontor-, laboratorie- og undervisningsarealer
 • optimalisere oppbygging, vedlikehold og fordeling av viktig infrastruktur som feltstasjoner, fartøy og laboratorier
 • prioritere instituttets ressurser og egenandeler inn mot særskilt viktige satsinger og prosjekter
 • tilby startpakker i forbindelse med nytilsettinger
 • rette eksternt finansierte prosjekter, herunder infrastrukturprosjekter, inn mot instituttets prioriterte innsatsområder
 • samarbeide strategisk på tvers av institutt-, fakultets-, og institusjonsgrenser

Tiltak for å sikre kvalitet i utdanning og undervisning

 • BIO skal ha relevante programmer som 
  • er disiplinorienterte og profesjonsrettede, tilpasset våre faglige satsingsområder og samfunnets behov
  • systematisk bygger opp faglige og generelle ferdigheter gjennom utdanningsløpet
  • kobler teori, praktiske faglige ferdigheter og samfunnets behov
  • tar i bruk undervisnings- og vurderingsformer som støtter opp under læringsutbyttet i alle emner og gjennom programmene
  • aktiviserer studentene og reduserer bruken av tradisjonelle forelesninger og skoleeksamener
  • bruker IIer-stillinger for å styrke faglig bredde og relevans i utdanningene
 • BIO skal ha en kollegial og utviklende lærerkultur som
  • har en profesjonell holdning til undervisning, preget av en systematisk og vitenskaplig tilnærming til egen undervisningspraksis
  • gir undervisningsfaglig utvikling og merittering basert på dokumentert undervisningskvalitet
  • skaper og deltar på arenaer for erfaringsdeling og lærerutvikling og arrangerer en årlig lærersamling
  • viderefører ideer og prosesser omkring undervisningsutvikling og lærerkultur, både på BIO og på UiB som helhet, også etter at bioCEED er avsluttet
 • BIO skal ha aktive og dyktige studenter i et godt læringsmiljø og
  • inkludere studentene i forskningsmiljøene og i utvikling av instituttets utdanning
  • legge til rette for faglige og sosiale møteplasser mellom studenter og ansatte
  • jobbe for undervisningsrom og studentarealer som fremmer aktiv læring og samarbeid
  • bruke og utvikle det digitale læringsmiljøet på en måte som støtter opp om læring og om studentens egenutvikling
  • gi studenter oppfølging og fremme motivasjon til å fullføre sine studier på normert tid
  • sikre god rekruttering til studieprogrammene gjennom målrettet synliggjøring og markedsføring av studietilbudene

Tiltak for utvikling av forskerutdanning

BIO skal:

 • styrke veilederkompetansen blant de ansatte
 • sikre god faglig og administrativ oppfølging av ph.d.-kandidater for å bedre gjennomstrømming og hindre frafall
 • sikre at ph.d.-kandidatenes prosjekt er av høy faglig kvalitet og er gjennomførbare før oppstart av ph.d.-studiene
 • styrke fagmiljøenes rolle som læringsmiljø for kandidatene, med ansvar for at de tilegner seg det vitenskapelige håndverket og gode forskningsetiske kunnskaper og holdninger
 • bedre integreringen av eksterne ph.d.-kandidater i BIOs fagmiljø
 • ha framdrift, gjennomføring og veiledning som fast tema i de årlige medarbeidersamtalene med både ph.d.-kandidater og deres veiledere
 • legge til rette for at kandidatene skal delta i forskerskoler, på internasjonale konferanser, seminarer og workshops og forskningsopphold i utlandet som en del av forskerutdanningen
 • sikre et godt tilbud om opplæring i undervisning, formidling, innovasjon og andre overførbare ferdigheter
 • gi ph.d.-kandidatene mulighet til å tilegne seg generelle ferdigheter, samt førstehåndserfaring med metodiske tilnærminger til deres konkrete problemstillinger
 • etablere gode rutiner for fordeling av pliktarbeid til ph.d.-kandidater

Tiltak for å sikre forskningskvalitet

BIO skal:

 • gi rammebetingelser som sikrer videreutviklingen av eksisterende gode miljø, og ha prosesser og vilje til å identifisere og prioritere utviklingen av framtidige fremragende miljø
 • stimulere til samarbeid med gode fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • legge til rette for bedre og tettere samarbeid mellom våre fagmijlø og deres eksterne partnere ved målrettet bruk av ller-stillinger, deling av ressurser og infrastruktur, og felles prosjektsøknader
 • styrke forskning og samarbeid på tvers av fagområder, gjennom bl.a. gode møteplasser og tematiske seminarserier
 • øke omfanget av eksternfinansiert forskningsaktivitet (spesielt via EU) ved å opprettholde høy standard på administrativ støtte, innføre insentiver rettet mot eksternfinansiert inntjening og tilrettelegge arbeidssituasjonen for ansatte som tar på seg store oppgaver
 • heve kvalitet og tilgjengelighet av publikasjoner ved å motivere til open-access publisering i journaler med høy kvalitet
 • ha avklarte framtidsutsikter for unge forskere i rekrutteringsstillinger, langsiktig oppbygging av kompetanse og kvalitet som gir unge forskere (post-doc, midlertidig ansatte forskere) godt utgangspunkt for å konkurrere om faste stillinger på BIO eller hos våre nære samarbeidspartnere
 • legge forholdene til rette for at aktive emeriti kan bidra med veiledning av unge forskere

 

Tiltak for synlighet

BIO skal forbedre synlighet og formidling av vår grunnleggende og uavhengige forskning til forvaltning, industri og samfunnet for øvrig, ved å:

 • styrke formidling av vår forsknings- og utdanningsaktivitet
 • profilere vår forskningsinfrastruktur eksternt
 • motivere og belønne formidlingsarbeid og deltakelse i samfunnsdebatten
 • legge til rette for opplæring i, og støtte til, formidlingsarbeid for ansatte og studenter, bl.a. gjennom samarbeid med, og bruk av, UiBs kommunikasjons- og formidlingsressurser
 • være en aktiv formidlingsaktør i Bergens-/Vestlandsregionen, blant annet gjennom årlig deltakelse på Forskningsdagene og populærvitenskapelig formidling i media
 • profilere studietilbudet på BIO, både på nett og i andre relevante sammenhenger
 • synliggjøre yrkesmuligheter for våre kandidater, blant annet gjennom emner med yrkespraksis, årlig karrieredag og eksempler fra BIO-alumni

 

Tiltak for innovasjon

Det er en økende forventning til at universitetene bidrar til samfunnets utvikling og konkurranseevne, blant annet innen mat, helse og energi. BIOs ekspertise er relevant for innovasjon og løsninger innen klimarelaterte utfordringer, bærekraftig havbruk og høsting, bioprospektering, bioteknologi, og omstillingen til grønn og blå økonomi.

BIO skal utvikle en innovasjonskultur som er lyttende til forskernes ideer, tanker og behov, støttende til å utvikle ideene videre og synliggjørende gjennom positiv omtale internt og eksternt.

For å nå sine målsetninger for innovasjon skal BIO:

 • identifisere og videreutvikle kontaktflater for innovasjon der anvendte problemstillinger møter vår grunnleggende forskning
  • innen akvakultur: med Seafood Innovation Cluster, Bergen marine forskningsklynge og sterke aktører som Uni Research, Havforskningsinstituttet, NOFIMA, NIFES og sentrale kommersielle aktører
  • innen høsting og prosessering av levende marine ressurser: med bl.a. Havforskningsinstituttet, NIVA og Uni Research
  • innen helse og sunn mat: med bl.a. Hav og helse-initiativet, NIFES, NOFIMA og medisinske forskningsmiljøer
  • innen teknologiutvikling: med CMR, NTNU, SINTEF, Havforskningsinstituttet og andre
  • innen klima og miljø: med bl.a. Bjerknessenteret, NINA, NIVA, forvaltningen og andre
  • innen utdanning: samarbeide med interne og eksterne miljøer for å styrke og utvikle utdanningstilbudet, bl.a. bioCEED og de andre SFU-miljøene
 • øke kunnskap om innovasjonspotensialet i egen forskning
 • bidra til en samlokalisert marin klynge på Marineholmen
 • ta en aktiv rolle i søknader om Sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI)
 • utvikle, bruke, teste og dokumentere innovative undervisningsmetoder

Rammevilkår for å oppnå våre mål

Tiltak for økt eksternfinansiering

BIOs grunnbevilgning gir oss mulighet til å tenke langsiktig, men BIO er avhengig av eksternfinansierte prosjekter for å sikre kvalitet i vår aktivitet. For å øke omfanget av eksternfinansiering skal BIO:

 • ha tilgjengelig og moderne utstyr
 • være en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt ved å ha høy vitenskapelig kvalitet og etisk standard i all vår aktivitet
 • øke deltagelse og påvirkning i relevante nasjonale og internasjonale programstyrer og utvalg hos forskningsfinansierende organ
 • etablere tett samarbeid med komplementære forskningsmiljø om tematiske problemstillinger
 • bidra til Bergensmiljøets felles posisjonering inn mot store initiativ, både nasjonalt og EU Horisont 2020, blant annet gjennom aktiv deltagelse i Bergen marine forskningsklynge
 • videreutvikle en profesjonell instituttadministrasjon som sikrer kvalitet i instituttets kjerneoppgaver, samt sikrer at BIOs inntjening gjennom eksternfinansiering bedres

Rekruttering

Fremragende forsknings- og utdanningsmiljø er avhengig av å gi gode karrieremuligheter og tiltrekke seg talenter. Rekruttering til vitenskapelige stillinger er den mest effektive måten instituttet styrker sin forskings- og utdanningsaktivitet. BIO har som mål å rekruttere medarbeidere som løfter ambisjonsnivået innen alle våre ansvars- og innsatsområder. Derfor skal BIO:  

 • utlyse vitenskapelige faste stillinger åpent og internasjonalt, med attraktive startpakker for å tiltrekke oss kandidater som har kompetanse, evne og vilje til å gjøre BIOs undervisning, forskning og formidling enda bedre
 • bruke BFS, YFF, Toppforsk og ERC aktivt for å rekruttere dyktige forskere innenfor BIOs innsatsområder
 • gi undervisningskompetanse og -ambisjoner reell vekt i rekrutteringsprosesser
 • legge vekt på personlige egenskaper som samarbeidevne, lagånd og ledelse i rekrutteringsprosesser
 • ha et likestillingsperspektiv i hele rekrutteringsprosessen
 • styrke mottak og integrering av nyansatte (mottak, oppfølging og veiledning)

Infrastruktur og teknisk støtte

BIO skal:

 • identifisere utstyr på BIO som kan inngå som en kjernefasilitet på UiB
 • opprettholde og styrke infrastruktur som muliggjør funksjonell eksperimentell forskning og utdanning -  fra genom, via organisme, til biom
 • være en pådriver for utvikling av moderne undervisningslokaler og digitale læringsverktøy som støtter opp under studentaktiv læring
 • videreutvikle Teknikerforum og styrke teknikeres muligheter til kompetanseheving for å sikre instituttets evne til å tilegne seg ny teknologi og metoder
 • organisere teknikerressursene på BIO til beste for vår undervisning og forskning
 • sørge for en levende og aktiv marin forskningsstasjon som understøtter BIOs utdanning og forskning

Helse, miljø og sikkerhet

Et trygt og støttende kollegialt miljø, hvor felleskapet står høyt, er viktig for å opprettholde intellektuell kreativitet og produktivitet. For å oppnå dette skal BIO:

 • skape kultur og arenaer der erfaring og kunnskap deles, og løsninger åpent diskuteres og iverksettes, på tvers av fagmiljø
 • ha et arbeidsmiljø som fremmer kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel
 • forbedre rutiner og heve kompetanse for risikofylt arbeid utenfor instituttet, inkludert felt, tokt og reiser
 • sikre gode rutiner for gjennomføring og oppfølging av årlige medarbeidersamtaler for alle grupper av fast og midlertidig ansatte
 • sørge for at studenter, gjesteforskere og nyansatte får nødvendig opplæring i utstyr og rutiner
 • gi ansvar og behandle studenter og medarbeidere med respekt og omsorg
 • ikke akseptere maktmisbruk