Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny organisering

Institutt for biologi oppretter faggrupper

Institutt for biologi organiserer den faglige aktiviteten i faggrupper og den nye organiseringen ble vedtatt i Instituttrådet 30. mai 2017.

Gruppefoto av Institutt for biologis nye fagruppeledere
Lederne for de nyopprettede faggruppene på BIO med instituttleder. Bak f.v.: Jon Vidar Helvik, Arild Folkvord. Foran f.v.: Frank Nilsen, instituttleder Ørjan Totland, Gunnar Bratbakk, Anne Bjune.
Foto/ill.:
Ingvil R. Sahr

Hovedinnhold

Instituttrådet vedtok den 30. mai følgende faggrupper og faggruppeledere:

Faggruppene er del av den formelle organiseringsstrukturen på BIO. Fast vitenskapelig ansatte, II'ere, samt teknikere, er inndelt i faggrupper. Videre er emner, studieretninger på master, samt studieprogram som hver gruppe skal ha spesielt fokus på, fordelt på faggruppene.

Faggruppelederne inngår som medlemmer av instituttleders strategiske ledergruppe og skal sammen med instituttleder og administrasjonssjef på en best mulig måte følge opp instituttets og fakultetets strategiske satsinger.

Faggruppenes funksjon er primært rettet mot BIOs undervisnings- og utdanningsaktivitet.

Faggruppelederne vil, sammen med instituttleder, utarbeide et mandat for faggruppelederfunksjonen, som vil være klart i begynnelsen av høsten 2017.

Dagens forskningsgrupper er ikke lenger en del av den formelle organiseringsstrukturen på BIO, men de har framdeles en viktig funksjon for vår forskningsaktivitet. Det vil utarbeides en tydelig plan for hvordan dagens og nye forskningsgrupper skal ivaretas i den nye organiseringen.

Tidligere råd og utvalg som er opprettet i instituttets linje, som HMS-utvalg og forskerutdanningsutvalg, består. Den nye ledergruppen bestående av faggruppeledere vil også utgjøre programstyret, supplert med studentrepresentanter.