Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

VALG

Valg til instituttråd for gruppe B og D-valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Det skal avholdes valg i gruppe B og D til instituttrådet for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019. Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 2 medlem og 4 varamedlemmer. Gruppe D er studenter og det skal velges 3 medlemmer og 5 vararepresentanter i denne gruppen.

Valgbilde

Bilde av hånd som slipper stemmeseddel i valgurne

Valgstyret gjør kjent :

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og D ved Institutt for biovitenskap for perioden 01.08.2018-31.07.2019

Frist for kandidatforslag er 13.5.2018

Valget avholdes : 31.5.-7.6.2018

 

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 2 medlem og 4 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene. Det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe må komme fra vedkommende gruppes medlemmer ,dvs.gruppe B kommer med forslag til medlemmer for gruppe B og gruppe D kommer med forslag til medlemmer for gruppe D.

 

FRIST FOR KANDIDATFORSLAG ER 13.05.2018

- Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

- Det må være underskrevet av minst 3 personer som har stemmerett ved valget

- Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe.(B=6 og D=8)

- Ingen kan skrive under på mer enn et forslag.

- Forslaget må ha kommet inn senest ved arbeidstidens slutt den dagen fristen går ut.

 

Forslag leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland,  Biologen A-blokk, 2 et.kontor 2A08.2

 

Kan du stemme:

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Sjekk om du står i manntallet

ansatte

studenter