Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Kunngjøring av valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2021

Kunngjøring av valg for Institutt for biovitenskap for alle grupper. Gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022, gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Med dette kunngjøres valg til instituttrådet for gruppe A (fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling) gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (ansatte i tekniske og administrative stillinger) og gruppe D (studenter). Kandidatene i gruppe B og D blir valgt for perioden 1.8.2021-31.7.2022. Kandidatene i gruppe A og C blir valgt for perioden 1.8.21-31.7.25  Det skal også velge medlemmer til fakultetsstyret for de samme gruppene, se fakultetets hjemmeside for kunngjøringen.

Det skal velges 3 representanter for gruppe A, for gruppe B velges 1 representant ogfor de andre gruppene velges 2 representanter for hver.  For alle gruppene skal det også velges 2 vararepresentanter.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Frist for å  melde inn kandidater er 23. mars kl. 12:00

 

Hvordan fremme forslag:

 

  • Forslaget må være skriftlig - bruk det vedlagte nominasjonsskjemaet
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende

Forslag til kandidater sendes til instituttets kontaktperson - se faktaboks

 

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Manntall for gruppe A, B og C er tilgjengelig her: [linkene leder til manntall for 2020]
https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Studentene (gruppe D)
https://manntall.app.uib.no/student/ [linken leder til manntall for 2020]

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Instituttrådet for Institutt for biovitenskap

I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

Valgstyret MN-fak. våren 2021

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret 
Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi.
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Mathias Sæther, postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk.
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Matias Helleve, masterstudent, Institutt for fysikk og teknologi