Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhet

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2019

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe A, B, C og D for perioden 01.08.2019-31.07.2020

Valg
Foto:
Colourbox

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2019

Medlemmene i gruppe A og gruppe C velges for perioden 01.08.2019 - 31.7.2021.

Medlemmene i gruppe B og gruppe de velges for perioden 01.08.2019 – 21.07.2020.

Grupper A: Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                        3 medlemmer og 5 varamedlemmer. 

Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                       2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Grupper C: Teknisk og administrativt ansatte, det skal velges
                       2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene, det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Forslagsfrist: 24.april  kl. 12:00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09:00 den 20. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2019.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 24.april 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til nina.holland@uib.no og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gruppe A:        Ørjan Totland(leder), Dag Lorents Aksnes, Sigrun Eliassen,                           Arild Folkvord, Aurelia Lewis

Gruppe B:        Erna Iren Heggland, Aina-Cathrin Øverland

Gruppe C:        Julie Skadal, Frank Midtøy, Knut Olav Daasvatn

Gruppe D:        Astrid Medhus, Jöel Bertil Gjertz Mørkved, Siri Elise Saakvitne Vaim

Sekretær:       Administrasjonssjef

Vara til instituttråd:Gruppe A:        Ivar Rønnestad, Jorun Karin Egge, Jon Vidar Helvik,                           Inga Kjersti Sjøtun, Alistair Seddon, Anders Fjose

Gruppe B:        Aina-Cathrin Øverland, Siri Vatsø Haugum, Mariann Eilertsen, Lars Jansen Sverkeli

Gruppe C:        Beate Ulrikke Rensvik, Roger Lille-Langøy, Rita Karlsen, Grethe Aarbakke

Gruppe D:        Lise Christine Holberg Østensvig, Marte Bårvåg Nesse, Ingeborg Yddal, Helga Øen Åsnes, Christine Tveiten Johansen

Valgstyret MN-fak. våren 2019

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt