Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Seminarstøtte for masterstudenter

Masterstudenter som vil delta på seminarer og/eller konferanser kan søke om økonomisk støtte.

Hovedinnhold

 

Støtten er ment å gå til direkte utgifter ved deltakelse på nasjonale eller internasjonale symposium, i Norge eller utlandet. Den enkelte masterstudent søker om midler, disponerer bevilget beløp, samt leverer regnskap. Studenten er selv ansvarlig for å holde sitt eget budsjett.

Studentene har følgende frister for å søke om støtte for neste års budsjett:

1. frist - 1. desember
2. frist -
1. mars
3. frist - 1. september

Instituttet skal rangere søknadene og foreta den endelige behandlingen.

Kriterier for tildeling

Studenten må ha betalt semesteravgift og må være tatt opp som masterstudent når seminaret/konferansen finner sted. Innenfor bevilgningsrammen dekkes dokumenterte reiseutgifter (originale billetter) og en godtgjørelse pr. døgn. Ved evt. flyreise må lavprisbillett benyttes. Billetten i original eller kvittering fra flyselskap (elektronisk kvittering godtas) må legges ved. Benyttes egen bil er det kun attesterte bensinregninger og evt. fergereiser som kan dekkes. Det kan ikke beregnes kilometergodtgjørelse for bruk av bil.

Seminar-/konferanseavgift kan måtte dekkes av den enkelte deltager, dette må avklares før søknad sendes til instituttet.

Prioritering av søknader:

  • Søkere som skal presentere eget arbeid, skal prioriteres.
  • Søkere som er godt i gang med masterstudiet prioriteres foran studenter som nettopp har begynt.
  • Søkere som skal delta på seminar/konferanse etter at de har avsluttet arbeidet med masteroppgaven gis lav prioritet.

Støttebeløp per student

  • Maks 7 dager
  • Maks 5000,- kroner totalt

Døgnsatsen er satt til kr 300,-. Studenter som får tilskudd fra andre kilder, må opplyse om dette i søknaden. Dette gjelder eventuelle eksterne bidrag i form av støtte fra fond, bedrifter, Norges forskningsråd, prosjekter og lignende.

Søknad

Søknad om støtte til deltakelse på seminar/konferanse fylles ut på eget skjema. Søknaden skal inneholde følgende spesifiserte opplysninger: antall døgn, reisemål, antatte utgifter for reisen og evt. konferanseavgiftens størrelse.

Søknaden sendes instituttet. Mangelfullt utfylte søknader blir returnert, og behandlingstiden på disse søknadene vil dermed bli forlenget.

Regnskap

Regnskapet føres på eget oppgjørsskjema, attesteres av veileder, og leveres instituttet senest èn (1)måned etter avsluttet reise. Oppgjør som leveres for sent vil ikke bli dekket. Sammen med regnskapet skal det legges ved en kort skriftlig rapport fra seminaret/konferansen.

Dersom bevilgningen ikke blir benyttet må instituttet få melding om dette snarest. Studenter som unnlater å gi beskjed vil ikke motta støtte ved en senere anledning. Bevilgningen kan normalt ikke overføres fra ett budsjettår til et annet.