Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Fiskehelsemiljøet i Bergen styrkes ytterligere

15 nye studieplasser på Profesjonsstudiet i Akvamedisin ved UiB

Studer fiskehelse!

Hovedinnhold

Tirsdag denne uken mottok UiB, MN-fakultetet og BIO den gledelige nyheten om 15 nye 5-årige studieplasser i fiskehelse.  I tildelingsbrevet til institusjonene står det at “Regjeringen legger vekt på å bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Hovedvekten av studieplassene som tildeles, er innenfor sentrale fagområder som støtter opp under dette målet, nemlig helsefag, realfag og teknologi.”

 

Kompetanse i et voksende næringsliv

Dekan Helge K. Dahle ved MN-fakultetet uttaler:

-Med tildelingen av friske studieplasser til det integrerte fiskehelseprogrammet har regjeringen utvilsomt truffet godt i forhold til ”til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv”, noe vi er svært glade for.

-Samtidig har jeg lyst til å gi honnør til instituttet, ikke minst instituttleder Anders Goksøyr: Her har instituttet tatt sjansen på å etablere et populært studium innenfor et av fakultetets profilområder, og på et område hvor det åpenbart er stort behov for kompetanse i et voksende næringsliv. Sammen med den sentrale universitetsledelsen, har instituttleder hatt en aktiv og systematisk dialog med departementene og politisk ledelse over lengre tid for å få finansiering på plass. I dag er det er all grunn til å gratulere med godt utført arbeid!

 

Fortsette det gode samarbeidet med næringen

Dekanen påpeker også viktigheten av et fortsatt tett og godt arbeid med næringen.
-Tildelingsbrevet også sier at ”Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser.” Det betyr at vi må sikre et opptak av minst 25 studenter til programmet i fiskehelse og at det blir god gjennomføring. Det betyr også at vi fortsatt må arbeide med næringen for å sikre ekstra finansiering av studiet og gode praksisplasser.

-Dette gir Institutt for biologi en flott mulighet for videre utvikling på et sentralt fagområde i årene framover. På vegne av fakultetsledelsen vil jeg gjerne gratulere instituttet og ønske dere en riktig god sommer!

 

Viktig å holde tritt med utviklingen i bransjen

- Dette er en særdeles gledelig nyhet før sommerferien, sier instituttleder Anders Goksøyr. Dette er et ønske vi har fremmet i flere år, og det systematiske arbeidet fra fagmiljø, institutt, fakultet og universitetsledelse har nå båret frukter. Siden oppstarten av fiskehelsestudiet i 1990 har UiB hatt 10 studieplasser. På disse 25 årene har produksjonen av laks i Norge vokst ca 10 ganger, og Norge og Bergen er blitt sete for flere av verdens største sjømatkonsern. Den tette kontakten med næringen og støtten derfra har uten tvil også bidratt til å utløse de nye studieplassene.