Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Senter for Forskningsdrevet Innovasjon IV

SFI IV utlysning 2019

Forskningsrådet lyste ut nye Sentere for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI)

SFI logo eng
Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Søknadsfrist 25.9.2019. NFR fikk 70 søknader inn til fristen, svaret vil komme i juni 2020.

SFI ordningen styrker innovasjon og konkurransekraften av norsk industri gjennom langsiktig finansiering (5 år + 3 år). Fremstående forskningsmiljøer skal samarbeider tett med FoU aktive bedrifter.

Senterne skal bidra til teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Det forventes at brukerpartnere i senteret bidrar med egenfinansiering (50% av NFR tildelingen).

Senterne skal ha oppstart i 2020.

 

Sjekkliste SFI:

 • Ansvarlig søker og vertsinstitusjon for et SFI må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet. Etableringen av et SFI skal sees i forhold til vertsinstitusjonens forskningsstrategi.
 • SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet. Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.
 • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.
 • Finansielt bidrag fra private bedrifter og andre brukerpartnere skal være minst 50 prosent av Forskningsrådets årlige bevilgning.
 • Vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner kan i tillegg bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement.
 • Vertsinstitusjonen og partnerne fastsetter sammen sine bidrag ut fra størrelse, rolle og forutsetninger. Omfanget av eventuell egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene vektlegges ikke ved søknadsvurderingen.
 • Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som kan etableres og finansieres for inntil åtte år. Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter skal være 10-12 mill. kroner pr. år.
 • Forskningsrådet kan ikke tildele statsstøtte gjennom SFI-ordningen. Støtten til forskningsorganisasjoner skal gå til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Bedriftene må bære sine egne kostnader og kan heller ikke motta indirekte statsstøtte. Prosjekter i senteret skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom partnerne

 

Hva kjennetegner et forskningsmiljø som er konkurransedyktig i SFI sammenheng?

Miljøet må

 • være faglig sterkt (dokumentert evne til å lede store prosjekter og utdanne PhD og post doc) og villig til å innrette forskningen etter næringslivets identifiserte behov for å danne en merverdi
 • ha relevant kompetanse og genuint ønske å bygge opp en næringslivsportefølje
 • ha et langsiktig perspektiv på samarbeidet, f.eks. ved at man bygger opp forskergrupper på feltet, eller ved at man inkluderer en "næringsdimensjon" i eksisterende forskergrupper

De identifiserte søkermiljøene ved UiB får hjelp av BOA teamet i mobiliseringsfasen og denne websiden blir oppdatert med tiltak som iverksettes etter at utlysningen er publisert.

 • Utdeling av såkornsmidler til å komme i tettere dialog med industrien (gjennomført)
 • Prosjektgruppe med representanter fra BOA-team og fakultetene som arbeider med å identifisere søkermiljø ved det relevante faktultet (gjennomført)
 • BOA SFI team med kompetansen innen forskningsrådgivning, økonomirådgivning, innovasjon, kommersialisering og kommunikasjon er dannet
 • Organisere workshops eller andre møteplasser til å identifisere og intensivere samarbeid med aktuelle næringslivspartnere. Målet er å utarbeide tema og danne konsortier for fremtidig SFI-søknad (pågår)

Konkrete søkermiljø ved UiB er identifisert og følges opp slik (etter behov):

 • Forskningsrådgiving: FAs forskningsrådgivere i tett samarbeid med fakultets- og instituttsrådgivere vil bistå med en rekke tjenester etter behov:
 1. Oppfølging fra FAs programansvarlige (LCP’ene), f.eks. gjennom informasjon om mulighetene innen H2020s ulike delprogrammer, for å bygge en søknadskompetanse og prosjektportefølje frem mot SFI-frist
 2. Gjennomgang med FAs innovasjonsrådgiver av NFRs programmer for næringssamarbeid, for å bygge søknadskompetanse og prosjektportefølje frem mot SFI-frist
 3. Møteplasser med næringslivs- /bruker-partnere i samarbeid med BTO
 4. Forslag for vinkling og fremstilling av SFI-prosjektidé, innovasjon og nøkkelpersonenes CV,(evt. i samarbeid med Universitetsbibliotek)
 5. Råd om søknadsskriving, herunder
 • Juridisk rådgiving: Juristene ved FA vil svare på spørsmål om IPR og problemstillinger knyttet til interessekonflikter
 • Økonomirådgiving: Økonomiavdelingen vil gi råd om budsjettering og drift samt, bidrar med budsjettmaler
 • Kommunikasjon og formidling:Kommunikasjonsavdelingen kan bidra med kommunikasjonsstøtte for å synliggjøre søkermiljøene frem mot søknaden, og med råd om kommunikasjon og formidling i søknad og drift.
 • Råd om etikk, RRI og kjønnsperspektiv
 • Innovasjon: Kompetansen fra FAs innovasjonsrådgiver, BTO, Innovasjon Norge og NFRs regionale kontor vil trekkes inn etter behov
 • Miljøene kobles systematisk opp mot NCE’er og GCE’er der det passer med fagprofilen, samt andre prosjekter av lignende type der UiB er deltager/partner, f.eks. Horisont Vest og fylkeskommunens aktivitet på feltet
 • Samarbeid med randsonen der det er naturlig for å dra nytte av deres erfaring og kontaktnett
 • Det kan også bli aktuelt med faglige review ved det enkelte fakultet

Denne siden oppdateres av Anja Hegen