Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Samspill mellom forskning og utdanning

Fra festtaler til handling: Anbefalinger om samspill mellom forskning og utdanning

Betydningen av sterkere koblinger mellom forskning og utdanning blir stadig understreket i politiske strategier både i Norge og i EU, i institusjonenes strategier og av ulike nettverk og organisasjoner i sektoren. Hvilke koblinger snakker vi egentlig om, hvorfor er det ønskelig å forsterke dem og hvordan kan vi gjøre det?

Symboler
Foto/ill.:
© Getty Images

Hovedinnhold

UiB fikk i 2020 tildelt prosjektstøtte fra Forskningsrådet for å samle innspill fra en rekke støttespillere ved institusjonene, i virkemiddelapparatet i Norge og EU og i interesseorganisasjoner i sektoren. Med utgangspunkt i erfaringer fra en europeisk universitetsallianse, inviterte vi til åpne diskusjoner om aktuelle synergier. Innspillene er nå analysert og samlet i et sett med anbefalinger om hvordan politikkutvikling, virkemiddelaktører, ledelse og administrasjon ved institusjonene kan understøtte sterkere koblinger mellom forskning og utdanning.

 Behov for konkretisering

Selv om synergier mellom forskning og utdanning omtales hyppig i nasjonale og europeiske politikkdokumenter, er operasjonaliseringen av slike synergier ofte uklar. Forskningsbasert utdanning er ett nærliggende utgangspunkt for konkretisering. Et særtrekk ved høyere utdanning er at underviserne også er forskere, og i forlengelse av dette handler koblinger om å tilby undervisning som bygger på undervisernes egen forskning. I tillegg vektlegges undervisning i forskningsprosess og metode, aktiv deltagelse i diskusjon av forskningsbasert innhold og undersøkende læringsprosesser. En tilleggsdimensjon er at hvordan man underviser også er basert på kunnskap om hva som gir god læring innenfor det aktuelle fagfeltet.

Forskerutdanningen er en naturlig inngang til koblinger mellom forskning og utdanning, og det er ofte her det er lettest å se disse koblingene i virkemiddelapparatet for utdanning og forskning som begge favner dette nivået. Imidlertid er koblinger i en bredere forstand i mindre grad lett å gjenfinne i virkemiddelapparatet, og innspillene peker på at det er vanskeligere å koble utdannings – og forskingsaktiviteter innenfor både enkeltvirkemidler og i samspill mellom virkemidlene.  

Grundige innspillsrunder med rundt 70 involverte har resultert i anbefalinger som dreier seg om.

  • strategisk forankring
  • kulturendring og merittering
  • strukturelle endringer
  • kommunikasjon og mobilisering
  • virkemiddelapparat i Norge og EU

Anbefalingene er tilgjengelig på norsk og engelsk.