Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)
NASJONAL SATSING PÅ FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysning 2018

Forskningsrådet lyser ut midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2018

Forskningsrådet lyser ut 600- 800 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med frist 10. oktober.

infrastrukturutlysningens hjemmeside kan dere lese mer om spesielle føringer og krav til infrastruktursøknader.

Viktig info:

I prosjektbeskrivelsen under punkt 10 – tabell 1, blir søker bedt om å legge inn estimerte kostnader for hver work package (WP) og finansiering fra NFR. Dette er nytt i denne runden av INFRASTRUKTUR.

Hvis noen har problemer med å fordele budsjettet på WP ber vi dem kontakte BOA-gruppen.

Torsdag 6. september, kl 9 -11 vil det bli arrangert budsjettmøte for prosjektøkonomer involvert i Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysning 2018.

Møtested: Seminarrom E, studentsenteret

Klikk her for påmelding.

Tirsdag 21 august, ble det arrangert et informasjonsmøte for UiBs søkere med følgende program:

Program:

09:00 - 09:15, Strategiske vurderinger, Hvordan posisjonerer vi oss i det nasjonale landskapet for å lykkes - Robert Bjerknes, viserektor
09:15 - 09:35, Hvordan vi lyktes med PCRN-søknaden i 2016 - Guri Rørtveit, Instituttleder IGS
09:35 - 09:55, Utvikling av forretningsmodeller for datainfrastrukturer - Inge Jonassen. Leder CBU og ELIXIR-Norge

09:55 - 10:10, Infrastruktur og anskaffelsesprosesser – Kitty Amlie Tverrå, økonomiavdelingen
10:10 - 10: 20, Kaffepause
10:20 - 10:35, Budsjett og fremtidig økonomisk drifting , Håvard Hoel Aas, økonomiavdelingen
10:35 - 10:50, Krav og føringer i årets utlysning -  Anne Fjellbirkeland, forskningsadministrativ avdeling

10:50 – 11:30, IT-avdelingens støtte til etablering og drift av forskningsinfrastrukturer, Magne Bergland, IT-avdelingen

Kontakt Anne Fjellbirkeland om du ønsker å få tilsendt presentasjonene fra møtet.

Merk: Første fase av søknadsprosessen var en obligatorisk skisserunde med frist 15 mai!

Det kom inn 165 skisser til fristen og disse er nå publisert på Forskningsrådets hjemmeside

Forskningsrådet inviterte til workshop 12. juni i regi av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Tema var: " Ledelse av nasjonale forskningsinfrastrukturer - fra etableringsfase til bærekraftig driftsfase". Presentasjonene fra møtet kan lastes ned fra nettsiden.

Den 13 juni arrangerte Forskningsrådet et informasjonsmøte om høsten Infrastrukturutlysning med spesiell relevans for nye søkere. Presentasjonen fra møtet kan lastes ned fra nettsiden.

 

Budsjett: Budsjettsummer oppgitt i skissen er ikke bindene og kan endres når full søknad sendes inn.

Denne siden vil bli løpende oppdatert med informasjon knyttet til utlysningen.

På vårkonferansen til Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA), ble det arrangert en egen sesjon om "Leiestedsmodellen og nasjonale forskningsinfrastrukturer". Du kan se Forskningsrådets presentasjon "Etablering og drift av forskningsinfrastruktur med finansiering fra Forskningsrådet" og de andre presentasjonene på konferansens hjemmeside.