Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Avtale med samarbeidspartnere, Letters of Intent og lignende

Juristene på Forskningsadministrativ avdeling bistår fakultet og institutt i alle avtaler som gjelder forskningsprosjekter.

Hovedinnhold

 • Intensjonsavtaler
  Når det skal utveksles et samarbeid kan det ofte være hensiktsmessig å inngå en avtale som danner rammen for diskusjonen og målet for samarbeidet. Eksempler kan være at ulike institusjoner ønsker å avtalefeste en intensjon om å sende en større søknad til EU eller NFR. Juristene bistår gjerne i oppsett og forhandling av intensjonsavtaler for forskningsprosjekter.
   
 • Konfidensialitetsavtaler
  I mange forskningsprosjekter vil det utveksles konfidensiell informasjon, enten mellom samarbeidspartnere eller til tredjeparter. Dette kan for eksempel være forretningshemmeligheter, upubliserte resultater eller annen informasjon som er sensitiv. I mange tilfeller kan det da være nødvendig å inngå en egen konfidensialtitetsavtale. Merk at selv om det er du som forsker som får tilsendt en konfidensialitetsavtale skal denne også medsigneres av UiB som hjemmehørende institusjon. Konfidensialitetsavtaler må alltid vurderes opp mot det konkrete prosjektet og hvilken informasjon som ønskes utvekslet. Ta kontakt med juristene for hjelp til å sette opp en avtale eller råd dersom du er tilsendt en avtale i ditt prosjekt.
   
 • Material Transfer Agreements (MTA) Dersom det i forskningsprosjektet skal overføres fysisk materiale, substanser, gjenstander eller cellelinjer skal utvekslingen reguleres i en Material Transfer Agreement (MTA). Her vil det reguleres til hvilket formål materialet kan brukes, hva som overføres, hvilke rettigheter mottaker får og hvilke rettigheter UiB skal beholde. Humant biologisk materiale skal imidlertid aldri samles, brukes eller utleveres uten at forholdet til helseforskningslovens bestemmelser er vurdert, og nødvendige godkjennelser/samtykker (fra både relevante myndigheter og den/de personer materialet stammer fra) foreligger. UiB skal som hovedregel benytte egen mal for overføring av materiale. Malen er kun på engelsk. Skal du utveksle materiale ber vi deg fylle ut nødvendig informasjon i Del 1 og sende til juristene for vurdering. Det er ikke anledning til å endre på de generelle bestemmelsene.
  Del 1 – fyll inn detaljer om prosjektet (word)
  Del 2 – generelle bestemmelser, skal ikke endres (pdf).

Vi har utarbeidet maler for å gjøre det lettere for forskningsprosjektene, blant annet konfidensialitetsavtaler og avtaler om overføring av biologisk materiale. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Siden oppdateres av Kristin Egset Kjøde