Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Immaterielle rettigheter

I arbeidet med en prosjektsøknad kan en støte på spørsmål knyttet til eierskap til resultater og kommersialisering av forskningsresultater. I forskningssamarbeid mellom UiB og eksterne parter skal det avtalefestes eierskap til resultater og hvordan resultatene skal publiseres. Som del av UiBs samfunnsoppdrag må UiB bidra til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av UiBs virksomhet. Dette inkluderer næringsmessig utnyttelse.

Hovedinnhold

UiB har plikt til å sikre at forskningsresultater er tilgjengelig for videre forskning ved institusjonen, og at resultater kan benyttes til utdanningsformål. Utover dette er eierskapet til og utnyttelsen av rettighetene et forhandlingstema mellom UiB og aktuelle samarbeidspartnere.

I arbeidet med en prosjektsøknad er det viktig å koble på juristene ved FA når en støter på spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter.  

Innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater

 

Siden oppdateres av Kristin Egset Kjøde