Hjem
BRY.DEG2020
BRY.DEG2020

Informasjon om prosjektet

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Covid-19.  Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd har blitt satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - har hele hverdagen blitt forandret.  Mens kriser kan føre til økt samhold, kreativitet og mestring kan det også bidra til økt risiko for angst, depresjon, ensomhet og andre psykiske lidelser. Vi har begrenset kunnskap om hvordan pandemien vil påvirke mestring og mental helse hos den enkelte, både på kort og lengre sikt.  

Hovedinnhold

Hva er formålet med denne undersøkelsen?


Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å finne ut hvordan utbruddet av korona-viruset påvirker mestring så vel som utvikling av psykiske lidelser hos voksne (18 år eller eldre). Bortimot alle blir berørt på en eller annen måte, og vi antar at for noen har korona-utbruddet (Covid-19) få eller ingen negative konsekvenser. For andre derimot kan dette oppleves som mer krevende. Dette ønsker vi å undersøke. I tillegg til å undersøke både korttids- og langtidseffekter relatert til mental helse, ønsker vi å øke kunnskapen vår om hva som kan forutsi senere utvikling av psykiske lidelser.

Hvem står bak undersøkelsen?


Forskere ved Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland universitetssykehus har sammen med Senter for krisepsykologi, Rådet for psykisk helse og NORMENT-sff tatt initiativ til denne nasjonale undersøkelsen. Fagmiljøene er i hovedsak forankret i Helse Bergen og ved Universitetet i Bergen.

Hvem kan delta? 


Alle voksne over 18 kan delta.

Informasjonsskriv og samtykke


Prosjektet er godkjent av REK-Nord (REK Nord 123324, mars, 2020). Data fra deltakerne blir behandlet med høyeste datasikkerhet i henhold til UiB, Regional etiske komiteer og norsk personvernerklæringer. Samtykke finnes her 

Hvor lang tid og hvilke spørsmål?  


Det vil ta deg mellom 15-20 minutter å svare. Mange av spørsmålene er hentet fra veletablerte spørreskjema, slik at det er mulig å sammenlikne svarene med tidligere undersøkelser. 

Dersom du er student vil du også bli bedt om å svare på endel spørsmål som er rettet inn mot den nye studiehverdagen.

Dersom du arbeider i helsevesenet, blir du også bli bedt om å svare på en del spørsmål som er særlig rettet inn mot denne arbeidssituasjonen.

Hvorfor kontaktes du?  


Både enkeltpersoner over 18 og organisasjoner oppfordres til å delta. Vi har startet med å inngå samarbeidsavtaler med universiteter, høyskoler og helseforetak. Listen over samarbeidende organisasjoner oppdateres fortløpende her . Det er de samarbeidende organisasjoner som sender ut invitasjoner til den enkelte deltaker.

Dersom du tror at din organisasjon kunne tenke seg å være med, er det fint om du kontakt med oss.

Kopi av Samtykke

Samtykke signeres på først side av spørreskjema.

Formålet med prosjektet og hvorfor du blir spurt.

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av den største virusepidemien som vi har stått overfor i det 21 århundret. Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd ble satt i verk for å beskytte oss, og spesielt de mest sårbare blant oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste, ble hverdagen vår forandret.

Mens vi alle er berørt, vil vi samtidig tro at for noen har korona (Covid-19) utbruddet hatt få eller ingen negative konsekvenser, mens andre har opplevd dette som mer krevende.

Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å finne ut hvordan utbruddet av korona viruset påvirker utvikling av psykiske lidelser hos voksne (18 år eller eldre). Vi ønsker å undersøke både korttidseffekter og langtidseffekter relatert til psykisk helse i tillegg til informasjon om faktorer som kan forutsi senere utvikling av psykiske lidelser.

Hva innebærer prosjektet for deg?

Vi vil be deg om å svare på en del spørsmål som handler om hvordan du har opplevd utbruddet av korona (Covid-19); hvordan det har påvirket deg og din hverdag. Noen av spørsmålene omhandler også om fysisk og mental helse.  Det vil ta omtrent en halvtime å besvare spørsmålene.

Vi ønsker å registrere din kontaktinfo (e-post)

  • Det vil ikke bli gitt personlig oppfølging til deg basert på studien.
  • Vi ønsker å kontakte deg senere for oppfølgingsspørsmål

Dersom du har behov for hjelp eller noen å snakke med, finnes det informasjon på nettsiden vår om aktuelle hjelpelinjer (www.uib.no/brydeg2020/134893/ofte-stilte-spørsmål)

Utfyllende opplysninger og samtykke finner du nederst i skjema

Mulige fordeler og ulemper

Du vil gjennom deltagelse bli bedt om å tenke gjennom egne mestringsstrategier og angst og uro, noe som både kan ha positive og negative sider. Prosjektet vil også bidra til å forstå effekten av utbruddet på risiko og motstandsdyktighet knyttet til psykiske lidelser, noe som også vil gi nyttig informasjon til lignende situasjoner i fremtiden.

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke ditt samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, trykker du på knappen for at du ønsker å bidra i surveyundersøkelsen. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte stephanie.lehellard@uib.no eller Kristen.Hagen@helse-bergen.no.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten e-post eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en kodeliste. Det er kun Stephanie Le Hellard og Kristen Hagen som har tilgang til denne listen. Det vil imidlertid foreligge en liste med kontaktinformasjon til bruk for oppfølging under studien.

Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn

Godkjenninger

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (REK Nord, 123324, 26.03.2020)

Universitetet i Bergen og prosjektleder Stephanie Le Hellard er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte stephanie.lehellard@uib.no eller Kristen.Hagen@helse-bergen.no.

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: personvernombud@uib.no.

 

Mestring og mental helse på kort og lengre sikt- Protokoll for spørreundersøkelser.

Våren 2020: Spørreskjemaet som vi nå inviterer deg til å svare på fanger opp de første reaksjonene. 

Høst 2020: Over sommeren vil du bli invitert til å igjen svare på noen av de samme spørsmålene, slik at vi kan se på endringer over tid.  

2021/2022: Når samfunnet har normalisert seg vil du bli invitert til å svare på noen av de samme spørsmålene.

Biologi  

Vi vet at både motstandsdyktighet og sårbarhet for psykiske lidelser skjer i et samspill mellom ytre hendelser, psykologiske faktorer og biologi. For et utvalg på 15.000 personer vil vi derfor også be om å få ta en spyttprøve Dette vil skje når det er trygt. 

Nasjonal og internasjonalt samarbeid

Pandemien er i sin natur internasjonal. Vi har derfor lagt til rette for godt internasjonalt samarbeid ved å bruke mange av de samme spørsmålene som forskere i Norden og øvrige Europa. Vi samarbeider også med amerikanske forskningsmiljøer.  Hvis du er forsker og er interessert i prosjektet, ta gjerne kontakt med oss.

Hvis du er forsker og er interessert i prosjektet ta kontakt med oss