Hjem
Senter for digitale fortellinger
Gjesteforelesning

Surveillance Microcosms: How our spying is shaping our lives

Vi bruker teknologi til å overvake oss sjølve og andre, og skaper overvakingsmikrokosmos, eller småskala system for observasjon og kontroll. I dette føredraget vil Fulbright-stipendiat Mathias Klang undersøke korleis ulike teknologiar gjer oss i stand til å lage overvakingsmikrokosmos i ulike situasjonar, og kva som er konsekvensane av å gjere det for våre identitetar, kjensler, åtferd og interaksjonar.

Waiting for wind o clock
Foto/ill.:
'Waiting for wind o'clock' by Steve Braund. Licensed under Creative Commons BY NC SA

Hovedinnhold

Ein av biverknadane av overvakingskapitalismen sitt driv til å samle uendelege mengder data om oss er auken i store mengder teknologiske apper, plattformer og dingsar som er tilgjengelege til låg kostnad for forbrukaren. Desse teknologiane, når dei blir implementerte som så, er i stand til å gje brukaren ein sofistikert infrastruktur for overvaking av seg sjølv, familien, venene, eigedomen og nabolaget – i hovudsak gjer dei kvar av oss til tilsvarande overvakingsmikrokosmos. Fokuset for dette arbeidet er å studere funksjonen og innverknaden av overvakingsmikrokosmos i høve til sju ulike situasjonar som illustrerer ulike funksjonar av overvaking: (1) frå foster til småbarn, (2) frå barn til tenåring, (3) overvaking av seg sjølv, (4) overvaking av elskarar og partnarar, (4) observasjon av vener, (5) parasosial overvaking, (6) overvaking av nabolaget, og (7) overvaking av eldre familiemedlemmer.

Gjennom studien av desse overvakingsmikrokosmos får vi ei djupare forståing av den mangfaldige naturen til overvaking som ikkje eit eindimensjonalt instrument for makt og kontroll. Overvaking kan bli motsett, omfamna, brukt som straff eller belønning, ein form for underhaldning, eller eit språk for kjærleik, og til slutt formar det kven vi er og våre relasjonar til andre. Bidraget til dette prosjektet er å snu linsa vekk frå statleg eller korporativ overvaking og fokusere på dei kvardagslege, daglege bruksområda for teknologi som utgjer våre daglege liv og, gjennom dette, illustrere implikasjonane av dei vala som opnar seg når vi bruker teknologien vår. Desse vala, saman med dei teknologiske tilboda, avgrensingane, føresetnadane og utilsikta konsekvensane, formar livet og interaksjonane våre i dag.

Mathias Klang er fyrsteamanuensig i digitale teknologiar og framvaksande media, og assosiert leiar ved Institutt for kommunikasjon og medievitskap ved Fordham University. Han har vore Fulbright-stipendiat ved Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske studiar ved Universitetet i Bergen det siste året.