Hjem
Center for Data Science
Etikk og åpen forskning

Ressurser for etikk, åpen vitenskap og mer

CEDAS har laget en liste over nettsider og ressurser som skal hjelpe studenter og kollegaer med å navigere ulike deler av forskningsetikk, åpen tilgang, åpen vitenskap, og annet relatert til håndtering av forskningsdata og personvern. Listen er ikke uttømmende, men gir et godt startpunkt.

Hovedinnhold

Etikk 

UiB har en nettside med omfattende informasjon om forskningsetikk, etikk i utdanning, etikk og ansatte, og etikk i anskaffelser. 

De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon. Utdanningsutvalget arbeider for å sikre de grunnleggende verdiene ved universitetet.

RRI står for "Responsible Research and Innovation", eller på norsk “Ansvarlig Forskning og Innovasjon”. Det er et viktig komponent i mange prosjekter og det er anbefalt å sette seg inn i tematikken så tidlig som mulig og integere konseptet aktivt der det er hensiktsmessig. 

Opplæring i vitenskapsteori og etikk er en viktig del av, og et obligatorisk krav for, alle doktorgradsstudier ved Universitetet i Bergen.

GDPR og personvern

General Data Protection and Regulation, eller GDPR forkortet, er EU kommisjonens lovverk angående innsamling, registrering, organisering, strukturering, overføring og lagring av personlig data.

På Personvernportalen finner man informasjon om håndtering av personopplysninger, samt en lenke til  RETTE (Risiko for ETTErlevelse), som er universitetets system for prosjekter som behandler personopplysninger.

RETTE står for Risiko og ETTErlevelse i forskningsprosjekter, og er UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. All behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter ved UiB skal være registrert i UiBs forskningsprosjektoversikt RETTE.

Gjennom SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur) får ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere tilgang til dedikerte ressurser for behandling av sensitive personopplysninger. SAFE bygger på Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene (Normen) og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger.

All informasjon en behandler og deler har ulike behov for sikring og skjerming, ut fra hvor verdifull eller fortrolig den er. Ved UiB klassifiserer vi informasjon i fire kategorier. Informasjon må lagres i tråd med UiB sin veiledning, slik at en sikrer nødvendig beskyttelse av UiBs informasjon. Enkelte system/tjenester har særlige forutsetninger knyttet til seg. Mer informasjon finnes på nettsiden.

Åpen vitenskap

Åpenhet, transparens og deling av kunnskap er grunnleggende for Universitetet i Bergen. Teknologiske endringer og økt digitalisering har skapt nye muligheter for forskning, utdanning, innovasjon og kunstnerisk utviklingsarbeid. UiBs politikk for åpen vitenskap skal bidra til å samordne tjenester og utvikle kompetanse i organisasjonen for å kunne møte nye forventninger og krav til åpen vitenskap. 

Forskere og studenter ved UiB kan tilgjengeliggjøre sine vitenskapelige publikasjoner åpent online (Open Access) gjennom UiBs åpne forskningsarkiv Bergen Open Research Archive (BORA) eller ved å publisere åpent. På denne nettsiden kan en finne informasjon om hva åpen tilgang til forskning er, hvorfor det er viktig, og hvordan man oppnår det.

Forskere fra Universitetet i Bergen kan søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering. I tillegg har UiB inngått avtaler om åpen publisering med en rekke ulike forlag. Det er ikke nødvendig å søke om støtte til åpen publisering for artikler som faller inn under disse avtalene. En kan finne mer informasjon om de ulike mulighetene på nettsiden.

Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige i publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiv. For å nå institusjonens mål om åpen tilgang, etterleve krav fra finansiører og samtidig ivareta forskernes rett til selv å velge hvilke tidsskrift de vil publisere i, har UiB innført en rettighetsordning med virkning fra 1. desember 2022.

FAIR og DMP

FAIR står for Findable, Accessible, Interoperable og Reusable (FAIR Principles for deling og kvalitetssikring). Universitetet i Bergen sin målsetning er at data som framkommer fra forskningsaktivitet skal være tilgjengelig for gjenbruk i tråd med FAIR-prinsippene. Forskere oppfordres til å gjøre dataene sine åpent tilgjengelig så tidlig som mulig i forskningsforløpet. I tillegg er å følge FAIR-prinsippet også et krav fra mange eksterne finansieringskilder (f.e. Norges Forskningsråd, eller EU).

En datahåndteringsplan, eller Data Managing Plan (DMP) på engelsk, beskriver hvilke forskningsdata du planlegger å samle inn eller generere, og hvordan du planlegger å beskrive, lagre og bevare forskningsdataene i løpet av og etter prosjektet. Denne nettsiden inneholder informasjon om hva en DMP er og hvordan man kan skrive en god DMP. Husk at det i UiBs Politikk for åpen vitenskap er nevnt at alle forskningsprosjekter som ledes fra UiB skal ha en datahåndteringsplan. Å skrive DMP er også ofte et krav i eksternfinansierte prosjekter (f.e. Norges Forskningsråd, eller EU).