Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
om cet

Om Senter for klima og energiomstilling

CET er et initiativ ved Universitetet i Bergen, ledet fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet.

Hovedinnhold

Klima og energiomstilling er nå ett av UiB sine tre satsingsområder. Gjennom å opprette CET ønsker Det samfunnsvitenskapelige fakultet å skape en ‘hub’ for samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning på omstilling. Senteret forener forskere fra SpaceLab, Medborgerpanelet og andre grupper, og omfatter prosjekter fokusert på bærekraftig byutvikling, holdninger og meningsdannelse, klimatilpassing, energisystem, karbonprising, og mer. Senteret er administrativt lagt til Institutt for geografi, og vil bli lokalisert i tilknytning til dette instituttet.

Opprettelsen av CET bygger på kompetansen som finnes i fagmiljøene ved fakultetet, på UiB og i andre forskningsmiljøer. Vår kjernevirksomhet i oppbyggingsfasen har vært finansiert av Trond Mohn Stiftelse og Akademiaavtalen, i tillegg til støtte fra Universitetet i Bergen. CET har grunnbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. 

Senteret skal generere tverrfaglig forskning ved å bygge på eksisterende relasjoner og samarbeid ved UiB, blant annet sammen med Uni Research og Norges Handelshøyskole. En svært viktig samarbeidspartner er Bjerknessenteret. CET ønsker å løfte UiB sin nasjonale og internasjonale posisjon innenfor klima og energiforskningen ved å bidra til å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø på klima og energiomstilling.

Senteret vil også ha koordinatorfunksjon for forskning på klima og energiomstilling, etablere institusjonelle nettverk ved UiB og med eksterne aktører og spille en aktiv rolle i formidling. Gjennom senteret vil det bli arbeidet aktivt for å oppnå eksternfinansiering av prosjekter på høyt internasjonalt nivå på klima og energiomstilling. CET vil også jobbe med å utvikle undervisningstilbud rettet inn mot klima og energiomstilling.