Hjem
Senter for internasjonal helse
Forskningsprosjekt

Bedre diagnostisering av TB utenfor lungene

Mangel på tilfredsstillende diagnostikk er et hinder for global kontroll av tuberkulose. Ny test fra UiB sikrer rask og enkel diagnose.

Hovedinnhold

I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men tuberkolose (TB) kan ramme alle kroppens organer.

TB i andre organer enn lungene utgjør 14 til 40 % av alle tuberkuloseinfeksjoner, og er en stor diagnostisk utfordring. Rutinediagnostikk er langsom (dyrkning tar opptil 6-8 uker), og fanger opp for få tilfeller av TB. Dette fører til forsinket diagnose, feil behandling og økt sykelighet og dødelighet.

På Universitetet i Bergen har vi utviklet en immunokjemi basert test for ekstrapulmonal tuberkulose. Tidligere studier har vist at testen er rask, robust, sensitiv og spesifikk. Testen baserer seg på deteksjon av det utskilte mykobakterielle antigenet MPT64 i væsker, aspirater og biopsier. Den har sensitivitet og spesifisitet som er sammenliknbar med langt mer ressurskrevende tester som nested-PCR.

At den nye testen er robust og enkel gjør at den egner seg svært godt for implementering i lav- og middel-inntekts land, hvor hovedtyngden av tuberkulose pasienter befinner seg. Man foretar nå implementerings- og valideringsstudier. Testen har blitt implementert i rutine tuberkulose diagnostikk ved fem forskjellige sentre i fire forskjellige land. Studiestedene har blitt valgt for å sammenlikne områder med høy og lav prevalens av TB og HIV. Annen hovedmålet med dette prosjektet er å ytterligere forbedre testen ved utvikling av funksjonelle monoklonalt antistoff.

Les mer om resulatene på Forskningsrådets sider (ekstern lenke).