Hjem
Senter for internasjonal helse

SeeTheChild - mental helse i Uganda

SeeTheChild er et forskningsprosjekt som ser på mental helse hos barn in øst Uganda.

Hovedinnhold

Det har 4 målsetninger hvorav det første er nært knyttet til en større studie: PROMISE Saving Brains (SB) i Burkina Faso og Uganda, sponset av Grand Challenges i Canada. De andre tre målsetningene har egne kvantitative og kvalitative datainnsamlingsmetoder.

SB studien var en oppfølgingsstudie av PROMISE EBF forsøket, en EU og Forskningsrådsfinansiert studie som testet om fullamming ble bedre av lokale ammerådgivere (studien ble publisert i Lancet i 2011 og 1. forfatter var T. Tylleskär). For STC prosjektet er første målsetning å finne sammenhengen mellom ammerådgivning for fullamming og utfall hos barna når de har blitt fem til åtte år. Kognitive prestasjoner, mental helse, vekst, skoleprestasjoner og kliniske data blir sammenliknet i de to studiearmene.

De andre to målsetningen til STC er å etablere prevalensestimater for mentale helsetilstander hos barn og å se på hvilke kunnskaps- og helsesystemsutfordringer som finnes for denne problematikken.

Når det gjelder å se på mentale helsetilstander hos barn ble både DSM4 og DSM5 brukt som diagnostisk verktøy. Dette vil gi ny informasjon om å bruke DSM5 i Uganda. 122 barn som skåret moderat og høyt på Strength and Difficulties questionnaire (SDQ) i SB-studien ble vurdert, og separasjonsangst, post-traumatisk stresslidelse og barnealkoholisme var tilstandene med høyest forekomst. De som skåret høyt på SDQ hadde gjennomgående høyere lidelsesprofil enn 22 kontroller med lav SDQ.

Når det gjaldt å se på helsesystemet for disse barna ble dette studert fra både bruker og service-siden. Både kvalitative data og kvantitative data ble samlet inn. Det ble testet ut hvor brukbart WHO verktøyet mhGAP er for å diagnostisere barn med mentale problemer i primærhelsetjenesten.

Det er publisert en artikkel om hvor vellykket treningen av helsearbeiderne er og en artikkel med funn fra helseklinikkenes diagnostisering er sendt inn. Kort oppsummert så er mhGAP et godt pedagogisk verktøy, men diagnostiseringen av mentale helsevansker hos barn er svært lav i østuganda og mer intensiv opplæring og oppfølging enn mhGAP kan blir nødvendig.

Prosjektet har en forskerlinjestudent (Skylstad) som jobber med helsesøkingsadferd og barnealkoholisme, en ugandisk PhD student (Akol) som jobber med helsesystem og en ugandsik PhD-student (Nalugya) som er tilknyttet prosjektet.