Hjem
DIGSSCORE
DIGSSCORE tirsdagsseminar

Aars og Fimreite: OM Å HØRE PÅ FOLKET – erfaringer med byborgerpanel i Bergen, våren 2018

Neste
Picture of Anne Lise Fimreite
Anne Lise Fimreite
Foto/ill.:
UiB/Charlotte Lillefjære-Tertnæs
1/2
Picture of Jacob Aars
Jacob Aars
Foto/ill.:
UiB
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for sammenlignende politikk og Jacob Aars, professor og instituttleder ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap presenterer i dag om Byborgerpanelet som ble testet ut våren 2018 ved DIGSSCORE, i samarbeid med Bergen kommune.

Våren 2017 la det byrådsoppnevnte «Lokaldemokratiutvalget» fram rapporten «Byen og nærdemokratiet» hvor Bergen kommune ble anbefalt å opprette et byborgerpanel etter en modell hvor tilfeldig uttrukne bergensere får mulighet til reell politisk påvirkning i enkeltsaker kommunens folkevalgte peker ut. Hensikten med et byborgerpanel er å få med alle lag av folket i politiske diskusjoner og beslutninger. Å bruke tilfeldig uttrekning i politiske saker, kan virke fremmed på mange. Da er det viktig å peke på at loddtrekning er et gammelt demokratisk prinsipp som i moderne tider har veket for valgprinsippet. Ved tilfeldig utvalg gjennom loddtrekning har alle i en populasjon lik sannsynlighet for å bli trukket ut. Uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, politisk interesse, sosialt nettverk og bosted, vil hver bergenser ha en liten, men lik sannsynlighet for å bli trukket ut til byborgerpanelet for å mene noe om en politisk sak eller sakskompleks som skal avgjøres.

Som en oppfølging av «Lokaldemokratiutvalgets» rapport og som ledd i det videre arbeidet med lokaldemokratireformen i Bergen, besluttet Bergen bystyre å sette i gang et forsøk med byborgerpanel for å kartlegge innbyggernes syn på fremtidig organisering av kommunen. Byrådsleders avdeling tok med utgangspunkt i vedtaket kontakt med det samfunnsvitenskapelige miljøet ved Universitetet i Bergen. Kommunen og Universitetet i Bergen inngikk en FOU-avtale om gjennomføringen av Bergen Byborgerpanel i løpet av våren 2018. Artikkelen som er grunnlag for presentasjonen, tar for seg dette panelet. Den starter med en kort presentasjon av hva et (by-)borgerpanel er og erfaringer med bruken av slike ordninger andre steder i verden. Den diskuterer også teoretiske tilnærminger til slike borgerpanel. Deretter presenteres erfaringer fra forsøk i Bergen; 1) knyttet til opprettelse og arrangering av selve panelet, 2) panelets syn på kommunens fremtidige organisering og 3) kommunens bruk av panelets anbefalinger i den videre politiske behandlingen av saken.

 

En lett lunsj blir servert. Velkommen!