Hjem
DigUiB
Store ambisjoner

Store ambisjoner for digitalisering neste år

I 2016 skal universitetet erstatte Mi side med en ny læringsplattform, og seksti prosent av alle skriftlige skole-eksamener skal være digitale.

By som vokser opp av ipad
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 – Universitetet i Bergen (UiB) har tatt viktige skritt mot en digitalisering av sin virksomhet. Forventning og visjon er at dette arbeidet skal styrke UiBs konkurransekraft, både nasjonalt og internasjonalt, sier viserektor Oddrun Samdal. 

Programmet DigUiB er Universitetet i Bergens satsing på nye digitale løsninger for utdanning og formidling. Gjennom flere store prosjekter utvikler, tester og innfører UiB digitale støttesystemer og gode verktøy for utdanning og formidling. Arbeidet innebærer også organisasjonsendring og setter krav til utvikling av ny kompetanse hos både administrative og vitenskapelig ansatte

Det er nå satt nye, ambisiøse mål for digitalisering for 2016. Målene er vedtatt av styringsgruppen for DigUiB.

 

Ny læringsplattform for dialog, samhandling og læring

I løpet av 2016 skal  en læringsplattform bygget basert på åpen kildekode-versjonen av Canvas erstatte dagens læringsplattform, MiSide, på hele universitetet.

Fakultetene som skal ta i bruk Canvas fra våren 2016 vil få opplæring og har tilgang til systemet fra 1. desember. Som en del av overgangen vil alle fakultetene få tilbud om kurs og opplæring, både i administrativt bruk av systemet, men ikke minst hvordan man fra et faglig-pedagogisk ståsted får til best mulig læring ved hjelp av Canvas. Her samarbeider prosjektet med universitetspedagogene som også vi bistå underviserne underveis. Program for universitetspedagogikk har allerede i høst tilbud om  kurs i bruk av Canvas i undervisningen til UiB-ansatte, og vil i tillegg kunne gi råd og veiledning i alle læringsmulighetene som finnes i CANVAS.

Les mer om prosjektet Læringsplattform som utvikler og implementerer Canvas.

 

Digitale eksamener

DigUiB har også satt mål om at 60 % av alle skriftlige skoleeksamener skal gjennomføres digitalt i 2016.  Dette arbeidet er godt i gang, og høsten 2015 vil digital skoleeksamen være innført for rundt 200 emner, det vil si 30 % av UiBs skriftlige skoleeksamener.

Eksamensplattformen Inspera skal også integreres med Canvas, for å gi en sømløs flyt mellom det studentene leverer for sluttvurdering og andre arbeider studentene leverer underveis i studiet.

Samtidig arbeides det for skape mer variasjon i bruk av vurderingsformer og sikre god sammenheng med undervisningsform og læringsutbytte for emnet. 15. oktober snakker professor Arild Raaheim om dette på DigUiB frokostmøte i Christie cafe. Dette er også et arbeid som foregår parallelt i de faglige fora, i regi av Utdanningsutvalget.

Les mer om prosjektet Digital vurdering som jobber med digitalisering av eksamensavvikling og vurderingsformer ved UiB.

 

Digitale verktøy i undervisningen

I løpet av neste år skal DigUiB også forbedre tjenestene for opptak av forelesninger og strømmetjenester, i tillegg til at det er startet en pilot for podcast fra UiB. Prosjektet Lærings- og formidlingslab skal stimulere til økt bruk av digitale verktøy i undervisningen. Her vil et team av universitetspedagoger og kommunikasjonsmedarbeidere bistå undervisere i å lage og bruke digitale verktøy i undervisning og vurdering.

UiBs første massive, åpne nettkurs (MOOC) har akkurat hatt sin første gjennomføring på plattformen Futurelearn. Kurset Causes of Climate Change har hatt nærmere 8000 påmeldte og har gitt viktige erfaringer foran nye produksjoner. UiBs neste nettkurs er kurset Occupational Health som Senter for Internasjonal Helse er faglig ansvarlig for. Dette kurset skal starte i mars 2016.

 

UiB får også nye samarbeidspartnere når en ny lærings- og formidlingslab skal etableres i Media City Bergen i 2017.

 – Ledende teknologi- og medie-bedrifter vil gi UiB et fantastisk fortrinn i arbeidet med å utvikle de beste og mest spennende utdanningstilbudene, sier viserektor Oddrun Samdal.

– Det gir oss også lettere tilgang på samarbeid knyttet til formidlingen av den fremragende forskningen universitetet har. Et slikt samarbeid ser vi allerede begynnelsen på når DigUiB og Bergens Tidende samarbeider om produksjoner av foredrag i den nye Universitetsaulaen og formidling av dette ut til et bredt publikum. Dette er også samarbeid vi ser fram til å utvikle videre, sier viserektor.