Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av tekst i forelesning, seminarer, kursundervisning og eksamen

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg vise utdrag fra andres tekst på skjerm og tilsvarende på forelesning, i seminarer og kursundervisning?

JA. Kopinoravtalen gir tillatelse til fremvisning på andres tekst på skjerm og tilsvarende i forelesning, seminarer og kursundervisning. Kilden til teksten kan både være analog, for eksempel trykte bøker og artikler, og digital, for eksempel en blogg eller en artikkel på nett. Forutsetningen er at forfatteren navngis og at navnet på verket, typisk en bok eller artikkel, refereres.

Utdypning: 
Tekst er opphavsrettslig beskyttet som litterære verk etter åvl. § 1 andre ledd nr. 1. Visning av slik tekst på skjerm i undervisningssammenheng forutsetter derfor opphavsmannens samtykke etter åvl. § 2 tredje ledd bokstav b.  Kopinoravtalen § 2 første ledd, jf. § 4 andre ledd gir imidlertid tillatelse visning på skjerm i undervisningssammenheng.

Forutsetningen for bruk under Kopinoravtalen er at materialet er «utgitt», jf. avtalens §2 første ledd. Dette samsvarer med utgivelseskriteriet i åvl. § 8 andre ledd, og omfatter tilfeller der et rimelig antall eksemplarer av et verk er brakt i handelen med opphavs­mannens samtykke eller på annen måte er spredt blant allmenn­heten. Dette omfatter bokutgivelser og andre tilsvarende publikasjoner, som tidsskrifter og lignende, hvor et visst antall eksemplarer er offentlig spredt. Utgivelses­kriteriet er imidler­tid ikke begrenset til fysiske utgivelser, men omfatter også tekst som er gjort tilgjengelig på Internett med opphavsmannens samtykke, jf. Kopinoravtalen § 4 tredje ledd.

Kopinoravtalen § 2 første ledd gir UiB rett til kopiering og bruk av materiale fra norske og utenlandske rettighetshavere som Kopinor representerer. For andre rettighets­havere utløser imidlertid Kopinoravtalen avtalelisens etter åvl. §§ 13b og 14, jf. åvl. § 36 til utnyttelse innenfor rammene av avtalen. Dette innebærer at all tekst som er utgitt eller lagt ut på Internett med opphavsmannens samtykke, enten opphavsmannen er norsk eller utenlandsk, kan benyttes innenfor rammene av Kopinoravtalen.

Kopinoravtalen § 14 har riktignok begrensninger knyttet til hvor store deler av et verk som kan utnyttes. Disse begrensningene er uten betydning for visning av tekst på skjerm i forelesning og tilsvarende, da man ved slik visning i praksis aldri vil komme i nærheten av de rammene avtalen oppstiller. [Mesteparten av den bruk av tekst som gjøres på skjerm og lignende på forelesning og tilsvarende vil i praksis kunne begrunnes i sitatretten i åvl. § 22.]

[Navngivelse]

Tilbake til toppen

 

Kan jeg dele ut papirkopier av andres tekster i forbindelse med forelesning, seminarer og kursundervisning?

JA. Kopinoravtalen gir tillatelse til å ta papirkopier og dele disse ut til studentene, forutsatt at disse i mengde per student per emne per semester ikke utgjør mer enn 15 % av sidetallet til en enkelt bok eller lignende publikasjon. For artikler i vitenskapelige tidsskrift kan det til en enkelt student ikke deles ut mer en én artikkel fra ett enkelt nummer av et tidsskrift per emne per semester. For aviser ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrift, brosjyrer og lignende er det derimot ingen begrensninger knyttet til omfang. Det samme gjelder lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet.

Dersom man har samtykke fra forfatter kan teksten derimot brukes uten disse begrensningene. Dersom teksten er publisert på et forlag kan imidlertid det ligge begrensninger i forlagsavtalen som begrenser mulighetene til å gi et slikt samtykke.

En forutsetning er at forfatteren navngis og at navnet på verket, typisk en bok eller artikkel, refereres.

Utdypning: 
Tekst er opphavsrettslig beskyttet som litterære verk etter åvl. § 1 andre ledd nr. 1. Visning av slik tekst på skjerm i undervisningssammenheng forutsetter derfor opphavsmannens samtykke etter åvl. § 2 tredje ledd bokstav b.  Kopinoravtalen § 2 første ledd, jf. § 4 andre ledd gir imidlertid tillatelse visning på skjerm i undervisningssammenheng.

Forutsetningen for bruk under Kopinoravtalen er at materialet er «utgitt», jf. avtalens §2 første ledd. Dette samsvarer med utgivelseskriteriet i åvl. § 8 andre ledd, og omfatter tilfeller der et rimelig antall eksemplarer av et verk er brakt i handelen med opphavs­mannens samtykke eller på annen måte er spredt blant allmenn­heten. Dette omfatter bokutgivelser og andre tilsvarende publikasjoner, som tidsskrifter og lignende, hvor et visst antall eksemplarer er offentlig spredt. Utgivelses­kriteriet er imidler­tid ikke begrenset til fysiske utgivelser, men omfatter også tekst som er gjort tilgjengelig på Internett med opphavsmannens samtykke, jf. Kopinoravtalen § 4 tredje ledd. [Hva med begrensninger i brukeravtaler på nett. f.eks. for å få tilgang til en artikkeldatabase?]

Kopinoravtalen § 2 første ledd gir UiB rett til kopiering og bruk av materiale fra norske og utenlandske rettighetshavere som Kopinor representerer. For andre rettighets­havere utløser imidlertid Kopinoravtalen avtalelisens etter åvl. §§ 13b og 14, jf. åvl. § 36 til utnyttelse innenfor rammene av avtalen. Dette innebærer at all tekst som er utgitt eller lagt ut på Internett med opphavsmannens samtykke, enten opphavsmannen er norsk eller utenlandsk, kan benyttes innenfor rammene av Kopinoravtalen. 

Kopinoravtalen § 14 har riktignok begrensninger knyttet til hvor store deler av et verk som kan utnyttes. Disse begrensningene er uten betydning for visning av tekst på skjerm i forelesning og tilsvarende, da man ved slik visning i praksis aldri vil komme i nærheten av de rammene avtalen oppstiller. [Mesteparten av den bruk av tekst som gjøres på skjerm og lignende på forelesning og tilsvarende vil i praksis kunne begrunnes i sitatretten i åvl. § 22.]

[Navngivelse], jf. Kopinoravtalen § 3 første ledd.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg vise utdrag fra andres tekst på skjerm og tilsvarende i forelesning og lignende i forbindelse med etterutdanning i regi av universitetet?

JA, men dette må begrunnes i sitatrett, da Kopinoravtalen ikke gjelder for bruk i etter- og videreutdanning. Dette forutsetter som hovedregel at teksten som siteres har en tilknytning til teksten det siteres i. Det kan heller ikke siteres mer enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med sitatet. De fleste gjengivelser av tekst tekst på skjerm og tilsvarende i forelesning vil oppfylle disse vilkårene.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg dele ut papirkopier av andres tekster i forbindelse med forelesning og lignende i forbindelse med etter- og videreutdanning i regi av universitetet?

NEI. Kopinoravtalen gjelder ikke for bruk i etter- og videreutdanning. Det er derfor ikke lov å dele ut artikler eller deler av en bok på samme måte som det kan gjøres i ordinær undervisning.

Det er riktignok tillatt å sitere fra andres tekster i samsvar med god skikk i egne tekster som deles ut i forbindelse med undervisningen. Dette forutsetter som hovedregel at teksten som siteres har en tilknytning til teksten det siteres i. Det kan heller ikke siteres mer enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med sitatet.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg endre eller legge til noe til andres tekster som vises på skjerm eller deles ut i forbindelse med undervisningen?

NEI, i utgangspunktet ikke uten samtykke fra forfatter. Kopinoravtalen gir bare tillatelse til å bruke tekstene i opprinnelig form. Man kan imidlertid bruke deler av en tekst. Man kan også gjøre mindre tilføyelser som ikke endrer den opprinnelige teksten, for eksempel i form av kommentarer i margen på en tekst. I tillegg vil man kunne oversette sitater med grunnlag i sitatretten.

Utdypning: 
Kopinoravtalen gir tillatelse til å utnytte tekster som omfattes av avtalen i opprinnelig form, og gir ikke tillatelse til endringer og bearbeidelser, jf. avtalens § 3 andre ledd. Dette innebærer at endringer og videre
For kortere oversettelser gjelder sitatretten.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg dele ut papirkopier av egne tekster i forbindelse med forelesning, seminarer og kursundervisning

JA. Fordi du har opphavsrett til den egen tekst, kan du i utgangspunktet fritt benytte denne i undervisningen. Dersom teksten som benyttes har vært publisert, for eksempel som artikkel eller bok, kan det imidlertid ligge begrensninger i forlagsavtalen som begrenser mulighetene til å utnytte tekster man selv har skrevet i undervisningen. 

I alle tilfeller kan man bruke sine egne tekster i samsvar med Kopinoravtalen. Dette innebærer at det som deles ut i mengde per student per emne per semester ikke utgjør mer enn 15 % av sidetallet til en enkelt bok eller lignende publikasjon. For vitenskapelige artikler kan det til en enkelt student ikke deles ut mer en én artikkel fra ett enkelt nummer av et tidsskrift per emne per semester. For aviser ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrift, brosjyrer og lignende er det derimot ingen begrensninger knyttet til omfang.

Tilbake til toppen

 

 

Kan jeg bruke eldre eksamensoppgaver som oppgaver i min undervisning eller som nye eksamensoppgaver?

JA, eksamensoppgaver og andre dokumenter som inngår i beslutningsgrunnlaget for offentlige vedtak, er unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse og kan derfor fritt benyttes. Det samme gjelder sensorveiledninger og sensorbegrunnelser. Eksamensbesvarelser er derimot normalt opphavsrettsbeskyttet, og bruk av slike forutsetter derfor samtykke fra studenten som har skrevet besvarelsen.


Utdypning: 
Etter åndsverkloven § 9 er «lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet» uten vern etter åndsverkloven. Vedtak om sensur ved offentlige universiteter og høyskoler er offentlig myndighetsutøvelse, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. Åvl. § 9 unntar imidlertid ikke bare selve sensurvedtaket, men også dokumenter som inngår i beslutningsgrunnlaget for dette vedtaket. Dette innebærer at eksamensoppgaver, sensorveiledninger og sensorbegrunnelser er unntatt fra vern etter åvl. § 9. Dette innebærer at slikt materiale fritt kan utnyttes, uavhengig av åvl. § 2.

Dette stiller seg derimot annerledes for eksamensbesvarelser. Disse har studenten som har skrevet besvarelsen normalt opphavsrett til. Dersom man ønsker å publisere slike besvarelser, for eksempel i form av en mønsterbesvarelse, en oppgavesamling eller lignende, vil dette derfor forutsette samtykke fra studentene som har skrevet besvarelsene.

Tilbake til toppen