Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av tekst på læringsplattformer og internett

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg legge ut andres tekster på en lukket læringsplattform?

JA. Kopinoravtalen gir tillatelse til å legge ut andres tekster på en lukket læringsplattform. Dette forutsetter at tekstene i mengde per emne per semester ikke utgjør mer enn 15 % av sidetallet til en enkelt bok eller lignende publikasjon. For artikler i vitenskapelige tidsskrift kan man ikke dele mer en én artikkel fra ett enkelt nummer av et tidsskrift per emne per semester. For aviser ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrift, brosjyrer og lignende er det derimot ingen begrensninger knyttet til omfang. Det samme gjelder lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet.

Dersom man har samtykke fra forfatter kan teksten derimot brukes uten disse mengdebegrensningene, og gjøres åpent tilgjengelig på internett. Dersom teksten er publisert på et forlag kan imidlertid det ligge begrensninger i forlagsavtalen som begrenser mulighetene til å gi et slikt samtykke.

En forutsetning er at forfatteren navngis og at navnet på verket, typisk en bok eller artikkel, refereres.

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg dele andres tekster på epost?

I utgangspunktet, JA. Men omfanget av hva som deles avhenger av hvem man sender til.

Innenfor en privat krets kan alt deles per epost. 

I undervisnings- og forskningssammenheng kan man dele tekster på epost innenfor rammene av Kopinoravtalen. Til studenter innebærer dette at tekstene i mengde per student per emne per semester ikke må utgjøre mer enn 15 % av sidetallet til en enkelt bok eller lignende publikasjon. For artikler kan man ikke dele mer en én artikkel fra ett enkelt nummer av et tidsskrift per emne per semester. For deling mellom forskere foreligger ingen slike begrensninger.

Utenfor undervisnings- og forskningssammenheng krever deling per epost utenfor en privat krets samtykke fra forfatter. Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet kan deles til alle uten begrensninger.

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg legge ut andres tekster åpent tilgjengelig på internett?

NEI, ikke uten samtykke fra forfatter. Selv om man får slikt samtykke kan det likevel ligge begrensninger i forlagsavtalen som begrenser forfatters mulighet til å gi et slikt samtykke

Tilbake til toppen

 

Kan jeg lenke til andres tekster som ligger åpent tilgjengelig på internett?

JA, lenking til andres tekster er tillatt dersom teksten er lagt ut på internett med forfatterens samtykke. Dette forutsetter at teksten ligger åpent tilgjengelig på nett.

Lenkingen kan ikke omgå betalingsmurer eller tilsvarende tekniske sperrer. Det kreves ikke at det ligger noen adgangsbegrensning på siden som lenker, og denne kan derfor ligge åpent tilgjengelig på nettet.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg endre eller legge til noe til andres tekster som legges ut for nedlasting eller sendes på epost? 

NEI, i utgangspunktet ikke uten samtykke fra forfatter. Kopinoravtalen gir bare tillatelse til å bruke tekstene i opprinnelig form. Man kan imidlertid bruke deler av en tekst. Man kan også gjøre mindre tilføyelser som ikke endrer den opprinnelige teksten, for eksempel i form av kommentarer i margen på teksten.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg legge ut egne tekster på en lukket læringsplattform?

I utgangspunktet, JA. Fordi du har opphavsrett til den egen tekst, kan du i utgangspunktet fritt benytte denne i undervisningen. Dersom teksten som benyttes har vært publisert, for eksempel som artikkel eller bok, kan det imidlertid ligge begrensninger i forlagsavtalen som begrenser mulighetene til å utnytte tekster man selv har skrevet i undervisningen. [Kort om mulige vilkår i forlagsavteler. Norske forlag er i utgangspunktet mindre restriktive enn utenlandske.]

I alle tilfeller kan man dele sine egne tekster på en lukket læringsplattform i samsvar med Kopinoravtalen. Dette innebærer at det som deles ut i mengde per student per emne per semester ikke utgjør mer enn 15 % av sidetallet til en enkelt bok eller lignende publikasjon. For vitenskapelige tidsskrift artikler kan man ikke dele mer en én artikkel fra ett enkelt nummer av et tidsskrift per emne per semester. For aviser ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrift, brosjyrer og lignende er det derimot ingen begrensninger knyttet til omfang.

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg legge ut eldre eksamensoppgaver på nettet?

JA, eksamensoppgaver og andre dokumenter som inngår i beslutningsgrunnlaget for offentlige vedtak, er unntatt fra opphavsrettsbeskyttelse og kan derfor fritt benyttes. Det samme gjelder sensorveiledninger og sensorbegrunnelser. Det har ingen betydning om dette skjer på en lukket læringsplattform eller om det legges åpent tilgjengelig ut på nett. Eksamensbesvarelser er derimot normalt opphavsrettsbeskyttet, og bruk av slike forutsetter derfor samtykke fra studenten som har skrevet besvarelsen.

Utdypning:
Etter åndsverkloven § 9 er «lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet» uten vern etter åndsverkloven. Vedtak om sensur ved offentlige universiteter og høyskoler er offentlig myndighetsutøvelse, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. Åvl. § 9 unntar imidlertid ikke bare selve sensurvedtaket, men også dokumenter som inngår i beslutningsgrunnlaget for dette vedtaket. Dette innebærer at eksamensoppgaver, sensorveiledninger og sensorbegrunnelser er unntatt fra vern etter åvl. § 9. Dette innebærer at slikt materiale fritt kan utnyttes, uavhengig av åvl. § 2. 

Dette stiller seg derimot annerledes for eksamensbesvarelser. Disse har studenten som har skrevet besvarelsen normalt opphavsrett til. Dersom man ønsker å publisere slike besvarelser, for eksempel i form av en mønsterbesvarelse, en oppgavesamling eller lignende, vil dette derfor forutsette samtykke fra studentene som har skrevet besvarelsene. 

  

Tilbake til toppen