Hjem
Opphavsrett i undervisning – ofte stilte spørsmål

Bruk av bilder på læringsplattformer og internett

Hovedinnhold

 

 

Kan jeg legge ut bilder på en lukket læringsplattform?

JA. Kopinoravtalen gir tillatelse til tilgjengeliggjøring av bilder på lukkede læringsplattformer. Dette gjelder uavhengig av hvor bildet er hentet fra – også bilder som er lastet ned fra Internett. Det er riktignok visse begrensninger knyttet til fremvisning av personbilder  og til fremvisning av enkelte kunstverk.

Det er ingen forutsetning om at bildene må ha noen direkte tilknytning til innholdet i undervisningen, og man kan derfor også bruke rene illustrasjonsbilder. En forutsetning for fremvisningen er at opphavsmannen til bildet, for eksempel fotografen, navngis.

 

-        

Tilbake til toppen

 

Kan jeg legge ut andres bilder åpent tilgjengelig på Internett?

NEI, ikke uten samtykke fra rettighetshaver. Slikt samtykke kan komme direkte fra rettighetshaver eller fra en allerede utstedt lisens, som Creative Commons. UiB har også lisens til billedbibliotek som Colourbox, som gir tillatelse til visse former for bruk innenfor universitetets virksomhet.  

 

Tilbake til toppen

 

 

Kan jeg lenke til andres bilder som ligger åpent tilgjengelig på Internett?

JA, lenking til andres bildet er tillatt dersom bildet er lagt ut på Internett med rettighetshavers samtykke. Dette forutsetter at bildet ligger åpent tilgjengelig. Lenkingen kan ikke omgå betalingsmurer eller tilsvarende tekniske sperrer.

 

Tilbake til toppen

 

Kan jeg også lenke til andres bilder gjennom hentelenker («embedding»)?

Ja, forutsatt at bildet er lagt ut på nett med rettighetshavers samtykke og lenkingen ikke omgår betalingsmur eller tilsvarende tekniske sperrer kan man også «embedde» bilder.

Tilbake til toppen

 

Kan jeg vise personbilder på forelesning og tilsvarende, for eksempel i en PowerPoint-presentasjon?

Som utgangspunkt, NEI. Personbilder kan bare gjøres tilgjengelig på nett dersom avbildningen har en en aktuell og allmenn interesse, avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet eller bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse. Dette innebærer bilder av offentlige personer som hovedregel kan vises dersom de opptrer i en form for offentlig funksjon. Privatpersoner vil derimot bare kunne avbildes der de opptrer i en form for offentlig situasjon som har en eller annen form for aktuell og allmenn interesse, for eksempel ved at en privatperson er avbildet i en offentlig sammenheng. Private bilder av privatpersoner vil derimot normalt sett ikke kunne brukes uten samtykke.

Ut over dette vil man kunne vise bilder av større ansamlinger av mennesker der avbildningen av den enkelte er helt underordnet.

 

Utdypning:
Selv om man har rettighetshavers tillatelse til å utnytte et fotografi i undervisningssammenheng kan slik utnyttelse likevel være utelukket fordi fotografiet avbilder en person. Dette kommer til uttrykk i åvl. 45c som sier at «[f]otografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede» unntatt i de tilfeller som er opplistet i bokstav a til e. Med fotografi som «avbilder person» menes primært portrettbilder og lignende, hvor personen som avbildes klart kan identifiseres.

Vernet etter åvl. § 45c er ikke en opphavsrettslig regel, men en personvernregel som hadde funnet veien inn i den gamle fotografiloven § 15, og som ble med på lasset da vernet av fotografiske bilder ble tatt inn i åndsverkloven i 1995.

Åvl. § 45c gjelder personbilder som «gjengis eller vises offentlig». Dette samsvarer med opphavsmannens enerett til å gjøre et åndsverk «tilgjengelig for allmennheten» i åvl. § 2. Undervisning ved universitetet vil, med noen svært få begrensede unntak, innebære slik tilgjengeliggjøring for allmennheten. Dette innebærer at anvendelse av personbilder i undervisning i praksis enten må oppfylle ett av vilkårene i åvl. § 45c bokstav a til e eller krever den avbildedes samtykke. 

Åvl. § 45c gjelder etter åvl. § 58 tredje ledd bare for avbildning av personer «som er eller har vært bosatt» i Norge. Personer som ikke er eller har vært bosatt i Norge har imidlertid tilsvarende vern etter ulovfestede personvernregler. Vernet gjelder etter åvl. § 45c andre ledd i den avbildedes levetid og i 15 år etter utløpet av hans dødsår. Personbilder som er eldre enn dette kan med andre ord benyttes uavhengig av åvl. § 45c.

Det viktigste unntaket i åvl. § 45c er tilfeller der «avbildningen har aktuell og allmenn interesse» i § 45c første ledd bokstav a. Dette innebærer at offentlige personer som hovedregel kan avbildes, i alle fall i den grad de opptrer i en form for offentlig funksjon. Det kan riktignok tenkes unntak for privatbilder av offentlige personer eller avbildning av offentlige personer i private sammenhenger, typisk ved gjengivelse i kjendisjournalistikk og lignende. Gjengivelse av slike bilder er neppe særlig praktisk i undervisningssammenheng. Privatpersoner vil derimot bare kunne avbildes der de opptrer i en form for offentlig situasjon som har en eller annen form for aktuell og allmenn interesse, for eksempel ved at en privatperson er avbildet i en offentlig sammenheng. Private bilder av privatpersoner vil derimot normalt sett ikke kunne brukes uten samtykke. 

Etter åvl. § 45c bokstav e kan et offentliggjort personbilde videre gjengis i skrift av biografisk innhold, i samsvar med retten til billedsitat i åvl. § 23 tredje ledd. Etter åvl. § 45c bokstav b kan personbilde gjengis dersom «avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet». Dette vil typisk være tilfellet ved såkalte situasjonsbilder, hvor hovedmotivet er noe annet enn en person, men hvor personen likevel er med i bildet. Typiske eksempler på dette er avbildning av en bygning eller andre situasjonsbilder hvor personen er mindre viktig. 

I forlengelsen av dette vil gjengivelse av personbilde være lovlig etter åvl. § 45c litra c der «bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse». Dette omfatter bilder av større ansamlinger av mennesker der avbildningen av den enkelte er helt underordnet. De to unntakene for situasjonsbilder får imidlertid ikke anvendelse dersom bildet eller situasjonen må anses krenkende for en av personene som kan gjenkjennes på bildet. Et fotografi at et 17. mai-tog hvor en av deltakerne er overstadig beruset vil for eksempel trolig krenke personvernet til den aktuelle personen.

Tilbake til toppen