Hjem
DIPA

Forskningsfokus

DIPA forsker på temaer knyttet til offentlig skjønnsutøvelse, statlig maktbruk og paternalisme.

Puslespillbrikker med ord knyttet til temaet "politikk".
Foto/ill.:
Fuzzbones

Beslutninger som tas i staten fattes ofte på bakgrunn av skjønn, og i mange tilfeller bærer disse beslutningene preg av paternalisme. Statlig inngripen legitimeres ofte med at det er i fellesskapets beste, eller at frihetsberøvelse er til ens eget beste.

Beslutningen om hva som er i et barns beste er et eksempel på en form for skjønnsutøvelse og paternalisme. På barnevernsfeltet har staten makt til å avgjøre hva som er i familiens beste, og til å gripe inn i familielivet med tvang. Ettersom hver familie er ulik krever dette skreddersydde vurderinger basert på skjønn. 

DIPA har et særlig fokus på barnevern. Å forstå hvordan profesjonelle i ulike land bestemmer hva som er i barnets beste er essensielt for å forstå mekanismene i skjønnsutøvelse og paternalisme. DIPA og vårt senter søker å avdekke disse mekanismene gjennom å undersøke hvordan barnets beste-beslutninger tas.

Hvorfor studere skjønn og paternalisme?

Statlig inngripen basert på skjønnsutøvelse er kritiske beslutninger med store konsekvenser for dem som er involvert. Men skjønnsmessige vurderinger kan variere, og dermed true både rettssikkerhetsprinsippet og beslutningenes legitimitet. Samfunnsvitenskapen behøver derfor mer kunnskap om hvordan vurderinger basert på skjønn fattes, og om hvordan statlig inngripen utøves og rettferdiggjøres. Slik kunnskap er også nødvendig for å kunne forstå relasjonen mellom stat og individ, som er et helt sentralt spørsmål både innenfor statsvitenskap som fagfelt og i den mer generell offentlige politiske debatten.

Øvrige forskningstema

I DIPA har vi foruten skjønnsutøvelse og paternalisme også fokus på:

 • Legitimeringsstrategier
 • Velferdsstaten, velferdstjenester og ulike velferdssystemer
 • Barns rettigheter
 • Offentlig forvaltning og policyutforming
 • Befolkningens holdninger til staten
 • Globalisering

Datakilder og metode

I DIPA har vi lang erfaring med komparative undersøkelse, og kombinerer ofte ulike forskningsmetoder og dayamateriale på ulike nivå.

Datamateriale

 • Beslutningstakere 
 • Lover og regler
 • Rettsavgjørelser
 • Borgere  

Forskningsmetoder

 • Intervjuer 
 • Observasjon
 • Tekstanalyse
 • Survey vignetter
 • Survey eksperimenter

Prosjekter knyttet til forskergruppen henter empiriske data fra Europa, Afrika og Amerika.

Mer informasjon

Du kan lese mer om våre forskningsområder og se forslag til aktuelle problemstillinger på discretion.uib.no