Hjem
DIPA
Ny bok

Barns rett til vern mot diskriminering

Marit Skivenes og Karl H. Søvig er redaktører for bok om implementeringen av Barnekonvensjonens artikkel om ikke-diskriminering.

Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the UN Convention on the Rights of the Child.
Foto/ill.:
Routledge

FNs barnekonvensjon ble vedtatt enstemmig av FNs generalforsamling i 1989. Alle land i verden, med unntak av USA, har ratifisert konvensjonen. Dette signaliserer en sterk forpliktelse til å ivareta barns rettigheter over hele verden.

Likevel, Barnekonvensjonen er ikke ukontroversiell. Barns styrkede posisjon og rettigheter i samfunnet skaper spenninger og utfordrer de tradisjonelle forholdene mellom familie og stat.

Barnekonvensjonens Artikkel 2

En sentral komponent i Barnekonvensjonen er retten til ikke-diskriminering. Dette prinsippet slås fast i Artikkel 2 av konvensjonen (se faktaboks).

Diskriminering innebærer utestengning eller urimelig forskjellsbehandling på grunnlag av for eksempel kjønn, hudfarge, språk, religion, etnisitet, sosial tilhørighet eller funksjonshemning. Diskriminering kan omfatte individers og gruppers tilgang til utdanning, velferdstjenester og sosiale arenaer - og kan føre til alvorlige fysiske og psykiske problemer.

I de senere år har myndigheter, forskere og frivillige organisasjoner tatt en bredere tilnærming til diskriminering. Den økte globale migrasjonen har blant annet ført diskriminering av minoritetsbarn på dagsordenen, og fokuset på likestilling har gitt oppmerksomhet rundt diskriminering av jenter.

Implementering av rettigheter

Alle barn har like rettigheter etter Barnekonvensjonen. Boken gir en komparativ og kritisk analyse av hvordan barns rett til ikke-diskriminering implementeres internasjonalt.

Den formelle implementeringen av denne retten varierer. Noen stater har tatt inn konvensjonen som nasjonal lovgivning, eller vedtatt tilleggslovgivning som sikrer barns rettigheter, mens andre stater ikke har gjort dette.

Videre er ikke alltid de internasjonale menneskerettighetssystemene eller de nasjonale rettssystemene konsekvente i å definere innholdet i retten til ikke-diskriminering. Noen ganger er det ikke lovgivningen som er problemet, men heller hvordan loven håndheves - eller ikke håndheves.

Den nye boken, med bidrag fra ledende akademikere fra et bredt spekter av land og fagfelt, gir en oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til diskriminering av barn, og hvilke effekter diskriminering kan ha på ulike områder av livet.

Referanse

Skivenes, M. and Søvig, K. H. (eds.) (2019). Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the UN Convention on the Rights of the Child. Routledge Research in International Law.