Hjem
Rett, Demokrati og Velferd

Oda Krogh Læret

Oda Krogh Læret fullførte sin mastergrad i 2017, og jobber nå i Riksrevisjonen.

Main content

Noe av det viktigste man lærer som samfunnsviter er evnen til kritisk tenkning, og dette blir man utfordret på fra første dag i forskergruppen.

Hva skrev du om i masteroppgaven din?

Masteroppgaven min handlet om hvordan sakkyndige psykologer vurderer omsorgsovertakelser av spedbarn. For å undersøke dette gjennomførte jeg en vignettundersøkelse som ble sendt ut til alle sakkyndige som arbeidet med barnevernssaker. Hensikten med vignettundersøkelsen var å undersøke om sakkyndige varierte i sine vurderinger og hvorfor de eventuelt varierte. Resultatene av vignettundersøkelsen indikerte en høy grad av variasjon i sakkyndiges skjønnsutøvelse. 

Hva jobber du med nå?

Jeg jobber som forvaltningsrevisor i Riksrevisjonen. Det vil si at jeg arbeider med å kontrollere om offentlig forvaltning handler i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. For tiden jobber jeg i et prosjekt som undersøker saksbehandlingstiden i tingrettene og lagmannsrettene. Hvert prosjekt leverer en forvaltningsrevisjonsrapport som behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen før den til slutt behandles av Stortinget.

I tillegg jobber jeg også med sektorovervåkning som vil si at jeg følger med på en sektor gjennom å lese relevant dokumentasjon, følge med på nyhetsbildet, dra på konferanser og snakke med folk. Sektorovervåkning handler om å identifisere risiko for at Stortingets vedtak og forutsetninger ikke følges. Dersom vi finner risikoer så utarbeider vi risikoanalyser i samarbeid med sektorgruppen og ledelsen. Ut fra dette fremmer vi forslag til prosjekter som videre vedtas av vårt kollegium.

Snart skal jeg også begynne som korttidsrådgiver for Riksrevisjonen i Myanmar der jeg skal holde kurs i forvaltningsrevisjon og bistå i iverksettingen og gjennomføringen av revisjoner.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med å jobbe i Riksrevisjonen er at man arbeider med temaer som er viktig for befolkningen. Som Stortingets kontrollorgan har Riksrevisjonen et viktig mandat og en viktig rolle i samfunnet. Dette stiller store krav til oss som utfører kontrolloppgavene.

Jeg opplever derfor at jeg blir utfordret faglig hver eneste dag og det er sjeldent at jeg ikke har lært noe nytt i løpet av en dag.  Forvaltningsrevisjon er i tillegg svært relevant for statsvitere, og særlig admorgere. Kunnskapen jeg har med meg fra admorg får jeg brukt hver dag.

Hva var det beste med å delta i vår forskergruppe?

I forskergruppen opplevde jeg at studentene hadde en stemme på lik linje med de vitenskapelige ansatte. Vi ble utfordret hver uke til å kommentere andres arbeid, både masteroppgaver, artikler og rapporter. Noe av det viktigste man lærer som samfunnsviter er evnen til kritisk tenkning, og dette blir man utfordret på fra første dag i forskergruppen.

Hvordan får du bruk for erfaringene dine fra forskergruppen din i jobben du er i nå?

Som studenter måtte vi legge fram utkast, forslag og ideer jevnlig, både på norsk og engelsk. Dette er en viktig erfaring å ha med seg inn i arbeidslivet, både det å kunne presentere materialet og ta imot konstruktiv kritikk, men også det å kunne argumentere for en idé eller et forslag.

Hva var det som gjorde at du valgte vår forskergruppe?

Jeg valgte den fordi forskningsfokuset i gruppen var mest relevant for masteroppgaven. Beslutningstaking og skjønnsutøvelse var noe jeg hadde vært interessert i over lengre tid og da passet forskergruppen perfekt.

I tillegg hadde jeg Marit Skivenes, leder av forskergruppen, som min veileder på både bachelor- og masteroppgaven. Marit er utrolig dyktig til å inkludere, utvikle og utfordre studentene sine. Denne gruppen var derfor et helt naturlig valg for meg.