Hjem
Senter for dyphavsforskning
info

Samarbeidspartnere

Hovedinnhold

Senter for dyphavsforskning samarbeider med en rekke forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt og deltar i flere internasjonale programmer innen havforskning. 

Lokale og nasjonale samarbeid

Senter for dyphavsforskning (CDeepSea) styrkes av et samarbeid med Bergen Marine Forskningsklynge.

Dette partnerskapet involverer Havforskningsinstituttet (IMR), Christian Michelsens Institutt (CMR) og UniResearch.

CDeepSea samarbeider dessuten med kollegaer ved Universitetet i Tromsø (UiT) og ved Universitetet i Oslo (UiO), i tillegg til andre norske universiteter.

Senteret leder utviklingen av et vitenskapelig program som en del av et nasjonalt samarbeidsprogram i de polare bassengene i Nordområdene. Dette programmet er støttet av Utenriksdepartementet.

Senteret brukes av Oljedirektoratet som et ekspertsenter på spørsmål som omhandler mineralressurser i områder under norsk herredømme.

Internasjonale samarbeid

Senter for dyphavsforskning samarbeider med flere internasjonale institusjoner som har dyphavsprogram.

Senteret vil fortsette sitt lange samarbeid med Universitet i Washington (UW, USA). UW leder det amerikanske Neptunprogrammet som er et regionalt havobservatorium i det nordøstlige Stillehavet. Samarbeidet er viktig for teknologisk utvikling, og er spesielt relevant når havobservatorier nå etableres utenfor kysten av Norge.

Det pågår et forskningssamarbeid i eksperimentell hydrotermal geokjemi med «Woods Hole Oceanographic Institution» (WHOI, USA) og MARUM Senter for Marin- og Miljøvitenskap (Universitetet i Bremen, Tyskland). Førsteamanuensis E. Reeves (Institutt for geovitenskap, UiB) har nære kontakter med både MARUM og WHOI, og har også en «Long Term Guest Investigator»-avtale med WHOI. Disse ledende institusjonene har havgående programmer og dyphavsteknologi som kan bidra til global forskning på midthavsryggen.

Vi har videre samarbeid med ledende forskere innenfor fagfeltet geomikrobiologi i USA, ved Bigelow laboratorium for Havvitenskap og ved MARUM (Bremen) gjennom henholdsvis B. Orcutt og W. Back. Anerkjente mikrobiologer med ekspertise i avansert genomikk vil også være i tett samarbeid med oss gjennom allerede etablerte prosjekter, og inkluderer T. Ettema og C. Schleper fra Universitetet i Uppsala, Sverige og Universitetet i Wien, Østerrike, respektivt.

Senteret arbeider tett med andre forskningsgrupper som studerer havbunnssedimentering ved lave spredningsrater.

  • Vi tar del i det internasjonale tiltaket ledet av Institute de Physique du Globe de Paris (IPGP, Frankrike), for å samle data på de den østligeste delen av den Sørvestindiske Midthavsryggen.
  • Vi vil også utvikle et samarbeid med GEOMAR – Helmholtz Senter for Havforskning i Kiel (Tyskland). Dette instituttet utfører regelmessig ekspedisjoner langs den sørlige seksjonen av den magmarike Kolbeinseyryggen nord for Island, som vil fullføre vårt vitenskapelige program langs denne ryggen (WP1).
  • Til slutt vil vi også videreutvikle vårt pågående samarbeid med Harvard University (USA) i søken etter en diagnostisk petrologisk ulikhet i erupterte basalter under symmetrisk og asymmetrisk spredning langs Atlanterhavsryggen.

Senteret drar stor nytte fra det Trans-Atlantiske forskningssamarbeidet etablert gjennom SponGES-prosjektet som nylig ble finansiert av den Europeiske Kommisjon gjennom Horizon 2020-programmet. Prosjektet vil bidra til flere av arbeidsgruppene våre og vil spesielt hjelpe med å forbedre beskyttelsen og bærekraftig bruk av det marine økosystemet. Dette involverer samarbeid med ledende forskere innenfor fagfelt som studerer dyphavsbiodiversitet og sårbare økosystem i dyphavet, som blant annet inkluderer Harbor Branch Oceanographic Institute, Bedford Institute of Oceanography, Centre d’Estudis Avantcats de Blanes og Instituto do Mar.

I tillegg vil vi fortsette å utvikle et samarbeid med Portugal som er viktig for senterets feltaktiviteter utenfor norske farvann. Gjennom en Norsk-Portugisisk finansieringsordning (EEA), vil vi etablere et partnerskap med Portuguese Task Group for the Extension of the Continental Shelf (EMEPC) og Portuguese Institute for the Sea and Atmosphere (IPMA). Dette partnerskapet åpner opp for felles muligheter for å dele ressurser, ekspertise og kunnskap som er av stor viktighet for begge nasjoner, og vil la senterets forskere ta del i marine ekspedisjoner til Atlanterhavsryggen rundt Azorene.

Partnerskap på tvers av sektorer

Styrking av den akademiske industrien er kritisk for å sikre at Norge fortsetter å bygge vår nasjonale ekspertise og kompetanse. Norge har vært en pioner og en internasjonal leder i å utvikle undervanns- og observasjonsteknologi. I den kunnskapsbaserte økonomien for fremtiden, vil denne ekspertisen være en stor del av Norges bidrag til det internasjonale samfunnet.

Flere av forskerne ved det nye senteret har allerede fått erfaring med brobygging mellom akademia og industrien, ved for eksempel å holde presentasjoner eller være inviterte foredragsholdere ved profesjonelle møter som faglige messer eller industriforum.

I tillegg har våre forskere bidratt med sin ekspertise for å råde politikere og beslutningstagere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med den voksende interessen for ressurser i dyphavet vil denne ekspertisen bli et økende behov.

Senteret har en intensjon om å utforske verktøy som kan styrke broene mellom akademia og forretningsvirksomheten, ved for eksempel bruk av industrifinansierte PHDer og praksisplasser. Forskere ved senteret vil også fortsette å delta i profesjonelle møter og motsatt vil invitasjoner til senterets egne seminarer og arbeidsstuer også distribueres til industrien.

Deltakelse i internasjonale programmer

Det norske IODP-kontoret ligger ved UiB og er en nøkkelinstitusjon i det norske IODP-foretaket. Senteret er innvolvert som partner i flere søknader i 2021 og har tidligere vært innvolvert i IODP exp.336 og exp.357

Senteret er aktivt medlem av dette programmet.