Hjem
Senter for dyphavsforskning

Plastic pollution and stability of mine tailings in the marine environment

PhD-prosjekt: Linn Merethe Brekke Olsen

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Plastic pollution and stability of mine tailings in the marine environment

Veiledere

Ingunn H. Thorseth, Håkon Dahle, Ingeborg Økland (Rådgivende biologer), Hans Peter Arp (NGI)

Prosjektbeskrivelse

Miljøet i havet blir påvirket av menneskelige aktiviteter som potensielt kan være ødeleggende for viktige ressurser. Dette prosjekter fokuserer på hvordan to ulike forurensningskilder kan påvirke miljøet i havet; plastforurensing og gruveavfall.

Plastforurensing er et problem som har fått økt fokus de siste årene, både innenfor forskning, innovasjon og som en del av samfunnsdebatten. Det er fremdeles veldig mye vi ikke vet om forekomsten av plast i arktiske havområder og dette prosjektet vil fokusere på plastforekomster i Norske-Grønlandshavet, men også på metodeutvikling for deteksjon av plast i ulike typer materiale. Prosjektet fokuserer også på biogeokjemiske prosesser i gruvedeponi og hydrotermale avsetninger i det marine miljøet. Avfall fra utvinning av verdifulle mineraler og metaller blir lagret i deponier både på land og i fjorder. Miljøkonsekvenser knyttet til lagring av gruveavfall på land er imidlertid mye mer kjent enn hva som skjer i det marine miljøet. Dette prosjektet undersøker hvordan biogeokjemiske prosesser i et historisk fjorddeponi påvirker miljø og bunnfauna i dag. Det blir blant annet utført analyser av det mikrobielle samfunnet og den geokjemiske sammensetningen av sediment og porevann fra et deponi i Norge. I tillegg vil samme type undersøkelser bli utført for hydrotermale avsetninger i Norske-Grønlandshavet, og brukes som en analog for å forstå mulige miljøimplikasjoner ved potensiell gruvedrift på havbunn i fremtiden.