Hjem
Senter for dyphavsforskning
Prosjekt

NorEMSO

NorEMSO-prosjektet har målsetting om å overvåke havsirkulasjon, vannmasseutvikling og påvirkning av hydrotermal aktivitet i de nordiske hav. 

Hovedinnhold

Finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Infrastructure-programmet (2020-2025)

NorEMSO-prosjektet har målsetting om å overvåke havsirkulasjon, vannmasseutvikling og påvirkning av hydrotermal aktivitet i de nordiske hav.

NorEMSO er en storskala havobservasjonsfasilitet som skal bli etablert i Norske-Grønlandshavet. Observatoriet vil være en del av Marine European Research Infrastructure Consortium (ERIC) og European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (EMSO)-nettverket som består av havobservatorier ved flere lokaliteter i Middelhavet og Atlanterhavene, i tillegg til Svartehavet. NorEMSO vil være det første observatoriet i de nordiske hav. 

Hovedobjektivet av NorEMSO-prosjektet er å belyse hva som driver vannmasseomdanning, havsirkulasjon, forsuring, metalltransport og termokjemiske vekslinger på havbunnen i de nordiske havene gjennom en samling av høykvalitets, nesten sanntidsdata som vil hjelpe å forbedre modeller og prognoser. Observatoriet vil bestå av tre komplimentære komponenter: havseilere (eng: ocean gliders) skal krysse de øvre lagene av Norske-Grønlandshavet på flere breddegrader og samle data om sammensetningen og bevegelsen av vannmasser, fortøyde observatorier som tillater rekonstruksjon av utviklingen av vannmasser med dybde i havet, og en stasjonær havbunnsobservatorieplattform som vil gi informasjon om den temporale miljøvariasjonen i et hydrotermalt aktivt område. Ansatte ved Senter for dyphavsforskning koordinerer etableringen av den stasjonære plattformen ved den arktiske midthavsryggen. 

EMSO-Mohn stasjonære observatorium skal ligge i umiddelbar nærhet til Fåvne hydrotermale felt på Mohnsryggen. Hydrotermale systemer er store bærere av varme og spormetaller fra jordens undergrunn til havet. Per dags dato er transport-ratene av elementer og komponenter fra havbunnen gjennom vannkolonnen dårlig forstått. Formålet med EMSO-Mohn obervatoriet er derfor hovedsaklig å hjelpe å kvantifisere den termokjemiske tilførselen fra fast jord til overliggende lag i havet. 

Observatoriet vil være trådløst og skal tjene et tverrfaglig formål ved å samle data som skal gi informasjon om geofysisk og fysisk oseanografi, i tillegg til informasjon om kjemi, økologi og mikrobiologi. For å kunne samle et mangfold av data skal plattformen være utstyrt med flere høyt spesialiserte sensorer, inkludert Acoustic Doppler Current Profilers, trykkmålere, temperatursonder, konduktivitetssensorer, turbiditetsmålere, optoder og en hydrofon. Observatoriet vil videre ha en databehandlingsenhet for datareduksjon på stedet. 

NorEMSO-prosjektet involverer partnere fra Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, UiT Norges arktiske universitet, Norsk polarinstitutt, og norsk Meterologisk Institutt. 

Tilknyttede personer: 

Thibaut Barreyre 

Rolf Birger Pedersen