Hjem
Senter for dyphavsforskning

Forvitring av dypmarine sulfidavsetninger i Norskehavet

Master prosjekt av Karen Vistnes Haugsvaldstad

Hovedinnhold

Tittel

Weathering of deep marine sulphide deposits in the Norwegian Sea

Veilederne

Ingunn Thorseth og Rolf Birger Pedersen

Prosjektbeskrivelse:

Den økende etterspørselen etter mineralressurser har ført til en betydelig interesse i sulfidavsetninger langs dypmarine spredningsrygger. Norge har store dyphavsområder i Norskehavet, der flere slike sulfidavsetninger er påvist gjennom de to siste tiårene. Sulfidmineraler er ustabile og forvitrer når de kommer i kontakt med oksygenrikt vann. I denne prosessen omdannes mineralene helt eller delvis til nye, sekundære mineralfaser samtidig som det frigis oppløste ioner til vannet. Forvitring av sulfidmineraler på land er relativt godt undersøkt. På grunn av en stadig tilførsel av nytt oksygenrikt regnvann fører forvitringen her ofte til en kontinuerlig oppløsning og avrenning av surt vann med høyt innhold av giftige tungmetaller. I det marine miljøet er imidlertid sulfidforvitring mye mindre utforsket. Vår kunnskap om tungmetallenes mobilitet og betydningen dette har for miljøet og stabiliteten av mineralressursene i dyphavet er derfor begrenset. Formålet med dette prosjektet er å studere hvordan forvitring har omdannet dypmarine sulfidavsetninger i Norskehavet. Studiet vil omfatte mineralogiske, geokjemiske og morfologiske undersøkelser av prøver fra sulfidavsetninger langs Mohns- og Knipovich-ryggen, som reflekterer ulik grad av oksiderende forvitring og utvikling av forvitringsskorpe. Relevante metoder og teknikker er lysmikroskopi, skanning-elektronmikronskopi kombinert med røntgen-analyser (SEM-EDS), røntgen-diffraksjon (XRD), Raman-spektroskopi, og ICP-analyser av hoved-, spor- og sjeldne jordarts-elementer i oppløst prøve og ved laserablasjon (ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-MS).Prosjektet gir mulighet til å arbeide med samfunnsrelevante problemstillinger relatert til mineralressurser i dyphavet. Studenten vil få erfaring i å arbeide med moderne analyseteknikker innen identifikasjon og sammensetning av mineraler, og i kommunikasjon med aktuell industri. Prosjektet vil gi studenten ekspertise som er nyttig både ved private, offentlige og akademiske arbeidsplasser.