Hjem
Senter for dyphavsforskning

Geokjemi og geokronologi langs Mohnsryggen

Master prosjekt av Maja Lian Jæger

Hovedinnhold

Prosjekttittel

Geochemistry and geochronology along the Mohns Ridge

Veiledere

Rolf Birger Pedersen, GEO, UiB

Ingunn H. Torseth, GEO, UiB

Haflidi Haflidason, GEO, UiB

Prosjekttittel

Senter for dyphavsforskning har påvist en rekke hydrotermiske felt langs Mohnsryggen. I områdene rundt disse feltene er de hemipelagiske dyphavssedimentene i varierende grad påvirket av hydrotermisk partikkel-nedfall fra vannmasene, og de er til dels også påvirket av utrasing er av hydrotermiske avsetninger. Hydrotermisk påvirkede sedimenter gir viktig informasjon om den hydrotermiske aktiviteten. De gir ny informasjon om spredning av hydrotermiske partikler i vannmassene. De gir også kunnskap om når den hydrotermale aktiviteten startet i et gitt område, og om det har vært viktige endringer i aktiviteten. Ved et av feltene (Lokeslottet) har vi allerede påvist at den hydrotermiske aktiviteten startet for omkring 10.000 år siden, og at det siden har vært vesentlige endringer i den hydrotermiske utstrømningen. 

Denne masteroppgaven vil videreføre det påbegynte arbeidet på Lokeslottet, og utvide det til også å omfatte to andre hydrotermale felt (Fåvne og Mohnskatten). Et hovedmål med oppgaven er å dokumentere den kjemiske sammensetningen av de hydrotermiske sedimentene. Et viktig mål er å dokumentere eventuelle variasjoner i sammensetningen gjennom tid og avstand fra feltene, og ved det få kunnskap om endringer i fluid-sammensetning, utstrømningsrater og spredning av hydrotermiske partikler i rom og tid.  (Spatial and temporal distribution of hydrothermal particles)