Hjem
Institutt for økonomi

Sorte sertifikater

"...økt produksjon av fornybar energi i Norge, med eller uten grønne sertifikater, (vil) kunne bidra til at de globale utslippene av klimagasser øker", sier Odd Godal, post dok ved Institutt for økonomi, i et innlegg i Dagens Nærlingsliv i dag

Hovedinnhold

Sorte sertifikater
Av Odd Godal, Institutt for økonomi, UiB.

Grønn virkning. Innføring av grønne sertifikater i Norge vil øke produksjonen av elektrisitet basert på ny fornybar energi. Og fordi Norge er en del av et integrert kraftmarked, vil det bli mindre lønnsomt å produsere kraft basert på kull i land som Danmark. Klimagassutslippene fra disse kraftverkene vil da gå ned, slik vel intensjonen var.

Fra grønn til hvit. Ettersom Danmark er med på Kyoto-avtalen, vil en utslippsreduksjon fra et kullkraftverk i Danmark frigjøre klimakvoter som vil selges til en annen kvotebelagt bedrift, og som derfor vil øke sitt klimagassutslipp tilsvarende. Konklusjonen blir så langt - og som påpekt av Michael Hoel i DN 09.09 - at virkningen på klimagassutslipp uteblir.

Fra hvit til sort. Når det danske kullkraftverket reduserer bruken av kull, vil dette bidra til å redusere prisen på kull, også i land uten utslippsbegrensninger under Kyoto-avtalen, herunder Kina. De vil da bruke mer kull, og som konsekvens øke sine klimagassutslipp. Derfor vil økt produksjon av fornybar energi i Norge, med eller uten grønne sertifikater, kunne bidra til at de globale utslippene av klimagasser øker.

Fra sort til grønn. Hvis Norge derimot reduserer sin produksjon av fornybar energi, vil, av samme grunn, klimagassutslippene innenfor kvotesystemet rimeligvis forbli uendret. Men prisen på kull vil isteden presses opp, og land utenfor kvotesystemet vil redusere bruken av kull. Dette vil trekke i retning av at de globale klimagassutslippene går ned. På denne måten kan vi både bevare norsk natur, og bidra til at de globale klimagassutslippene går ned. Med grønne sertifikater sier vi "nei takk" til begge deler.

Den nylig vedtatte sertifikatordningen er kanskje et egnet virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi. Men når man allerede er innenfor et regionalt kvotesystem for klimagassutslipp, er det sannsynligvis et dårlig virkemiddel hvis det er klimaendringer som er problemet. Myndighetene kunne med fordel tenke igjennom konsekvensene av de virkemidlene de allerede har tatt i bruk, herunder kvotesystemet, før de vedtar nye reformer med glans.

Innlegget er også publisert i Dagens Næringsliv 11.09.09.