Hjem
Eiendomsavdelingen
Inneklima og miljø

UiBs toppsystem for sentral driftskontroll

De siste årene har UiB implementert et nytt toppsystem for sentral driftskontroll. Når det står ferdig vil det nye systemet gi full sanntidsoversikt over blant annet temperatur, CO2 nivå og luftfuktighet i alle UiBs bygninger. Systemet gir universitetet muligheten til å styre inneklimaet helt ned på rom-nivå, til beste for studenter, ansatte og miljøet.

Sentral Driftskontroll
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Hovedinnhold

UiBs styre har tidligere vedtatt at universitetet skal redusere energibruken med 30% innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2009. Det er også en overordnet målsetning å effektivisere, kvalitetssikre og rasjonalisere driften av UiBs eiendommer. Som et viktig virkemiddel for å oppnå dette ble det besluttet å installere et toppsystem for sentral driftskontroll for universitetets bygningsmasse. En bygningsmasse som inkluderer nesten 100 bygg fordelt på rundt 380 000m2.

UiBs Eiendomsavdeling anslår at systemet når det er ferdig vil gi en energibesparelse på 5 til 10 prosent sammenlignet med 2009-nivå. Ny Sentral Driftskontroll (SD) er også et viktig skritt i UiBs digitaliseringsstrategi.

Bedre inneklima

Ved siden av å bidra til redusert energiforbruk skal prosjektet sikre et godt inneklima for universitetets studenter og ansatte gjennom automatisk regulering basert på behov og tilstedeværelse. Et godt inneklima er også viktig for bygninger som fungerer som magasiner og lagre for ømfintlige objekter og substanser, og for mange eldre verneverdige bygninger.

Nye energismarte løsninger utvikles fortløpende i fellesskap med leverandører. Et eksempel på dette er at byggene nå styres etter fremtidige prognoser heller enn øyeblikksverdier og tidsprogram. Systemet tar hensyn til værvarsel fra Yr.no, bruksmønsteret og klimaet i bygningen. Dette gjør at man ligger i forkant og kan justere for eksempel varme etter hvordan værsituasjonen kommer til å se ut noen timer frem i tid. I store bygninger, hvor det tar lang tid å heve eller senke temperaturen, kan dette gi store besparelser. 

Anskaffelsen

Det ble lyst ut anbudskonkurranse for anskaffelsen der tildelingskriteriene var 30% pris, 40% teknisk og funksjonell løsning samt oppgaveforståelse og 30% kompetanse på tilbudt personell samt leveransekapasitet. Rådgivningsfirmaet COWI var engasjert til utforming av konkurransegrunnlaget og delaktig i evaluering av innkomne tilbud i tillegg til at UiB Eiendomsavdelingen har god dybdeforståelse på dette området gjennom egen SD-ingeniør. GK Byggautomasjon ble valgt som leverandør av systemet. Det er inngått avtale på 5 år med videre opsjoner på 3 og 2 år. For UiB har det bla vært viktig å få fullt og helt eierskap til alt som skapes i dette prosjektet.

UiB har også fått 6,7 mill. i støtte fra Enova til prosjektet og prisen pr. bygg er i snitt 1 mill., men størrelsen på bygningsmassen er meget varierende.

Web-basert toppsystem

SD Toppsystemet er et Web-basert system av fabrikat Honeywell/ Niagara. Det er skalerbart og fungerer like godt på både PC, nettbrett og smart-telefon.

Implementeringen av det nye systemet ble delt inn tre faser:

  • Fase 1 – Etablere toppsystemet i UiB IT sin serverpark og opp mot UiBs brukerdatabase i henhold til kundens tekniske plattform
  • Fase 2 – Utarbeide maler for alle aktuelle systemtyper som skal inngå i systemet.
  • Fase 3 – Videre implementering av bygg/anlegg, både ny og eksisterende bygningsmasse, med målsetning om 10 bygg pr. år. Dette er en stor oppgave og som strekker seg over flere år på grunn av begrensninger i gjennomføringskapasitet og budsjetter. Av den grunn er det spesielt viktig å etablere en teknologiplattform som er fleksibel for tilpasning til fremtidige endringer, behov og løsninger.

Per i dag gjenstår kun fase 3. Her er utrullingen i alle bygg godt i gang. Til nå er systemet installert i 45 bygg, hvorav 29 er helt ferdige. Disse 29 inkluderer de fleste av UiBs store bygg, blant annet Realfagsbygget, BB-bygget, Alrek, HiB og Nygårdsgaten 5.

Så langt er 94 000 datapunkter med logg på plass, hvorav 5 929 punkter har alarm-funksjon. Alle punkter logges «til evig tid» for dokumentasjon, analyse og optimalisering.

Nye bygg blir integrert i systemet fortløpende, siste er Alrek Helseklynge, og man jobber for tiden med å få systemet på plass i den nye Klimaklyngen.

Ny felles vakt- og driftssentral

UiBs satsning på nytt Toppsystem har også gjort det mulig å etablere en ny vakt- og driftssentral som samler vekter og driftsfunksjoner i et felles areal. Selve Driftssentralen er et stort åpent rom med operatørplasser og en stor videovegg.

De viktigste argumentene for denne satsingen er en profesjonalisering av teknisk bygningsdrift, utvidet driftstid, frigjøring av operative ressurser i driftsområdene, bedre samkjøring drift-vekter, bedre samkjøring mellom driftsområdene. Ett SD-toppsystem for hele UiB gir mindre «barrierer» mellom områdene, bedre bygnings- og personsikkerhet ved UiB, og mer effektiv og raskere beredskap.

Lokalkunnskap om byggene er essensielt for å drifte byggene forsvarlig. Dette gjelder spesielt i laboratoriebygg, bassenginstallasjoner og bygg med tunge IT-installasjoner osv. Det er også en fordel at vektere og høyt kvalifisert driftspersonell er lokalisert i samme lokale. Ambisjonen er at denne samlokaliseringen skal føre til erfaringsutveksling og økt kompetanse hos de ansatte.