Hjem
Eiendomsavdelingen

Vårt ansvar

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den samlede bygningsmassen til UiB. Avdelingen er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av nye byggeprosjekt, drift av bygningene, utearealer og post- og transporttjenester.

Bilde
Foto/ill.:
EIA

Hovedinnhold

Drift

 • Planlegger og utfører drift og nærmere definert vedlikehold av bygninger og utomhusareal, samt drift, vedlikehold og fornyelse av tekniske installasjoner for å skape best mulig fysisk arbeidsmiljø, (Tele, data og AV-utstyr er IT-avdelingens ansvar.)
 • Den samlede bygningsmassen er inndelt i 4 geografiske driftsområder. Driftsområde 1-3 er lokalisert på Nygårdshøyden og område 4 på Årstadvollen/Haukelandsområdet. Driftsområdene blir ledet av en eiendomsforvalter som rapporterer til Seksjonssjef Drift. I hvert driftsområde er det vedlikeholdsleder og driftsleder som rapporterer til eiendomsforvalteren.
 • Ansvar for etablering, oppsigelse og forvaltning av rammeavtale med leverandør av renholdstjenester. Oppfølging av operative avvik fra leverandør og interne renholdere.
 • Intern og ekstern postbehandling
 • Flytteoppdrag ved UiB, samt mindre materielloppdrag som montering av hyller mm.
 • Drift og vedlikehold av UiBs utomhusareal
 • Ansvar for UiBs brann- og sikkerhetsarbeid
 • Ansvar for adgangskontrollering av bygg og adgangskort til ansatte og studenter
 • Teknisk koordinator når Statsbygg er byggherre/prosjektleder

Prosjekt

 • Planlegger og leder areal- og eiendomsforvaltning i samsvar med de styringsvedtak som blir fattet av Universitetsstyret eller Universitetsdirektøren.
 • Brukerkontakt i større ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter, samt flytteprosesser.
 • Planlegger og har det prosjektadministrative ansvaret ved modernisering, ombygging, rehabilitering og utbedring av bygninger, utearealer og tekniske installasjoner, nærmere definert vedlikehold av bygninger
 • Planlegging av interiør, møbler, og større utstyrskjøp i UiB sine bygg og leide lokaler
 • Medvirkning i prosjekter hvor Statsbygg bygger / administrerer

Fagstøtte & Stab

Fagstøtte

 • Vedlikehold, utvikling og oppdatering av FDV (Forvaltning, drift, & vedlikehold-systemet LYDIA)
 • Tegningsdatabase (LYDIA) - teknisk tegning, utvikling BIM/3D
 • Vedlikehold - tilstandskartlegging, vedlikeholdsplanlegging, -oppfølging, -støtte til driftsområdene, noe prosjektgjennomføring
 • ENØK-ingeniør - initierer og koordinerer ENØK-tiltak ved avdelingen og UiB, veiledning drift/prosjekt, rapportering
 • Miljøkoordinator ved avdelingen
 • Kulturminneansvarlig - forvaltningsplaner for fredede/vernede bygg, vøl og vern i tiltak, støtte til prosjektledere
 • Koordinerer innkjøps- og avtalearbeidet ved avdelingen

Stab

 • Ekspedisjon, postbehandling og arkivet ved avdelingen
 • Utleie av hytter, kantiner, undervisningsrom, garasjeplasser
 • Intern økonomiforvaltning
 • Intern oppfølging av HR-saker
 • Tilrettelegger for internt HMS-arbeid
   

Større satsinger

 • Koordinerer UiBs største byggeprosjekter i egen regi
 • Utvikling av bygningsmessige tiltak knyttet til klyngesatsingene til UiB
 • Masterplan for eiendom