Hjem
Eiendomsavdelingen

Retningslinjer for bruk av studentkort ved Universitetet i Bergen (bokmål)

Retningslinjer for bruk av studentkortet.

Hovedinnhold

1     Utstedelse av studentkort

Når studentkortet hentes, er det programmert med en basistilgang til det fakultetet man er tatt opp ved. Kortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til, eller brukes av, andre enn den    det er utstedt til. Før utstedelse av kortet blir det tatt bilde som elektronisk overføres til kortet samt til studentbevisapp. Informasjonen lagres i et register og kan nyttes til produksjon av erstatningskort og til kontrollformål. Dersom det avdekkes misbruk eller andre uregelmessigheter, vil UiB kunne sperre noen eller alle de funksjoner kortet gir adgang til.

 1. Kortets gyldighetsperiode

  Kortet er gyldig i kombinasjon med studentbevisapp eller kvittering for betalt semesteravgift. Når en student avslutter sine studier ved UiB, eller ikke betaler semesteravgift, vil UiB sperre de funksjoner kortet gir adgang til.

 2. Vern om kort og kode

  Kortinnehaver skal påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Den personlige koden skal ikke oppgis til noen. Koden, som må huskes, er identisk med koden for tilgang til studentweb. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre ikke kan knytte koden til bruk av studentkortet. Nedskrivingen må ikke oppbevares på, eller i nærheten av kortet.

 3. Melding ved tap av studentkort

  Tap av studentkort må meldes omgående til Kortsenteret. Alle rettigheter vil bli sperret. UiB krever betaling for utstedelse av nytt studentkort som følge av tap.

 4. Bruk av studentkort

  Studentkortet benyttes elektronisk eller manuelt (visuelt) i samsvar med de regler som gjelder for den enkelte funksjon. Noen av funksjonene må først aktiviseres hos eller i den enheten ved UiB som har ansvar for funksjonen. Dersom sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan UiB uten hensyn til reglene foran begrense kortets bruksområde og foreta andre endringer i sikkerhetsprosedyrer eller lignende. UiB skal snarest varsle kortinnehaver om forholdet.

 5. Registrering og anvendelse av opplysninger knyttet til studentkortet

  UiB har elektronisk adgangskontroll på utvalgte dører/funksjoner i UiB sine bygg. Dette gjøres for å verne om ansatte og studenters liv og helse, samt beskytte informasjon og verdier som er viktig for driften av universitetet. Kun kortinnehaver kan gi samtykke til å se logg tilhørende kortnummer, eller politi når anmeldelse er gitt. Informasjonen som lagres er kortnummer opp mot navn, tid og dør/kortleser, dette slettes etter 30 dager. Kun ansatte på kortsenteret har tilgang til lagrede opplysninger.

 6. Ansvar for andres misbruk av studentkortet  

  Dersom kortinnehaveren ved forsettlighet har muliggjort bruk av studentkortet for andre, vil dette kunne føre til tap av rettigheter som kortet gir adgang til og til sanksjoner etter andre regler, herunder utestenging fra studier eller eksamen.

 7. Reklamasjon eller retting av feil

  Dersom bruk av studentkortet har ført til en hendelse, som etter kortinnehavers mening ikke er korrekt, plikter denne snarest å melde fra om forholdet til Kortsenteret. Dersom det kreves av UiB, skal slik melding være skriftlig. UiB skal omgående analysere slik reklamasjon eller melding om feil og foreta korrektive tiltak. I tilfeller hvor det er oppstått feil som kan henføres til UiBs rutiner eller utstyr, skal UiB i rimelig grad søke å medvirke til at dette ikke blir til vesentlig ulempe for kortinnehaveren.