Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i kunstig intelligens

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeAIKI100
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk og norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Målet med AIKI100 er å gje ein brei introduksjon til kunstig intelligens (KI) som disiplin, og gje eit frampeik mot vidare kurs og moglege spesialiseringar. Kurset introduserer den tverrvitskaplege breidda til fagdisiplinen, den historiske utviklinga og bruken av idéar innan KI-forsking, relasjonen mellom kunstig intelligens og samfunn og dei etiske implikasjonane av denne relasjonen. Kurset vil også gje ein introduksjon til dei viktigaste resultata og utfordringane i underdisiplinane av KI, som kunnskapsrepresentasjon og resonnering, robotikk, multi-agent-system, naturleg språkforståing, maskinlæring, datasyn, planleggjjng og søk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kan beskrive kunstig intelligens som ein vitskapleg disiplin i ein historisk og samfunnsmessig kontekst
 • Kan oppsummere dei viktigaste utfordringane og resultata i ulike underdisiplinar av kunstig intelligens
 • Forstår korleis kunstig intelligens vert støtta opp av matematikk, informasjonsvitskap, informatikk og automatisering.

Ferdigheit

Studenten

 • Kan koble ulike oppgåver som vanlegvis krev menneskeleg intelligens til relevante metodar innan kunstig intelligens
 • Kan kritisk diskutere mogleheitane og avgrensingane innan fagfeltet kunstig intelligens i kontekst av teknologi og samfunn
 • Kan identifisere eigne interesser innan kunstig intelligens og velgje retning for vidare KI-studium

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

DIGI114 (2,5 studiepoeng)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og gruppeøvingar (normalt 2 timar av kvar i 11-14 veker). Det vert forventa at studentane sjølve organiserer kollokvium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar av seminaroppgåver, som må gjerast i undervisningssemesteret og  80% av dei godkjennast.

Velg ein: 

 • Obligatorisk deltaking: oppmøte på lab- og seminargrupper (minst 75%)
 • Sjølvstudium: gjennomføre dei obligatoriske seminaroppgåvene sjølvstendig innan dei fastsatte fristane

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 4 timar

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. For studentar med rett til ny vurdering eller som stryk på eksamen i undervisningssemesteret vil det være mulig å ta ny eksamen i påfølgande semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  10.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen