Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kurs i akuttmedisin

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeAKU101
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Kurset er obligatorisk for førsteårsstudenter på studieprogrammene medisin og odontologi.

Mål og innhald

Gje studentane ein teoretisk og praktisk innføring i akuttmedisin på ein akutt syk pasient.

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs forventes det at studenten kan:

Anatomi / Fysiologi

 • Ha basal forståelse for hvordan oksygenleveransen finner sted i kroppen.
 • Inneha basalt kunnskap om hjertet og lungenes anatomi og fysiologiske virkemåte.
 • Kunne vurdere puls og telle respirasjonsfrekvens.

Primærundersøkelse

 • Gjenkjenne akutte, livstruende tilstander på generelt grunnlag ut ifra den påvirkning disse har på pasientens vitale funksjoner (bevissthet, luftveier, åndedrett og sirkulasjon).
 • Systematisk undersøke en hardt skadet eller alvorlig syk pasient etter ABCDE-prinsippet for å avdekke eventuelle livstruende tilstander.
 • Kunne iverksette livreddende tiltak i prioritert rekkefølge

Bevissthet

 • Kunne vurdere bevissthetsgrad fra helt våken til søvnig og helt ned til total bevisstløshet.
 • Forstå hvorfor bevisstløshet kan være farlig.
 • Kunne iverksette basale tiltak som å gi frie luftveier og legge pasienten i sideleie.
 • Ha kjennskap til de vanligste tilstander som påvirker bevissthet og kunne skille disse fra hverandre der hvor dette er mulig.
 • Ha forståelse for at livstruende respirasjons- og/eller sirkulasjonssvikt også kan ha innvirkning på bevisstheten.

Respirasjonssvikt

 • Gjenkjenne tegn til respirasjonssvikt og kunne forsøke å skille dette fra andre trusler mot vitale funksjoner der hvor det er mulig.
 • Forstå forskjellen mellom oksygeneringssvikt og hypoventilasjon.
 • Kunne iverksette tiltak som leiring mtp. å lette pustearbeidet.
 • Kunne gjenkjenne en pasient med mistenkt fremmedlegeme i luftveiene, samt beherske enkel førstehjelp for fjerning av fremmedlegemer.
 • Ha kjennskap til enkel bruk av hjelpemidler som sug, pocketmask, svelgtube og oksygentilførsel.

Sirkulasjonssvikt

 • Gjenkjenne tegn til sirkulasjonssvikt og kunne forsøke å skille dette fra andre trusler mot vitale funksjoner der hvor det er mulig.
 • Kunne effektivt stoppe store ytre blødninger.
 • Kunne vurdere og iverksette andre relevante tiltak som sjokkleie og forebygging av hypotermi.

HLR

 • Kunne gjenkjenne hjertestans/sirkulasjonsstans etter gjeldende retningslinjer, varsle og iverksette hjerte-lungeredning (HLR).
 • Kunne utføre og forstå hva som er HLR av høy kvalitet.
 • Ha forståelse for hvilken innvirkning tidsfaktor og kvalitet på HLR har for overlevelse.
 • Ha kjennskap til prinsippene bak defibrillator og basal bruk av dette (jmf NRR: `HLR med hjertestarter¿).
 • Ha kjennskap til at hjertestans har høy dødelighet og at en ikke kan forvente å redde alle pasientene.

Barn

 • Ha basal forståelse for hva som skiller fysiologi hos barn fra fysiologi hos voksne.
 • Vite noe om hvilke tilstander som er vanligere eller farligere hos barn.
 • Kjenne til forskjeller mellom barn og voksne mtp. HLR og fjerning av fremmedlegeme i luftveier.

Brannskader

 • Skille mellom ulike grader (dybde) av forbrenning og vurdere utbredelse av brannskade.
 • Ha kunnskap om basal førstehjelp ved brannskader.
 • Vite at brannskader også kan ledsages av skader i bl.a. luftveier og lunger (inhalasjonsskade), og at man må mistenke andre ytre skader dersom. skademekanikken f.eks. har vært en eksplosjon.

Brudd og sårskader

 • Ha kjennskap til prinsipper for reponering av brudd med store feilstillinger samt indikasjon for dette.
 • Ha kjennskap til enkel sårbehandling.

Varsling, samhandling og sikkerhet

 • Forstå viktigheten av egensikkerhet og sikring av skadested.
 • Kunne varsle og kommunisere med AMK.
 • Ha kjennskap til kjeden av akuttmedisinske aktører som samarbeider for å redde liv.
 • Beherske enkel samhandling og kommunikasjon med andre resurser under håndtering av akutte livstruende tilstander.

Triage

 • Kjenne til prinsippene og hensikten med sortering og prioritering av hardt skadde i en masseskadesituasjon utenfor sykehus.
 • Ha kjennskap til `TAS-triage¿ og enkel anvendelse av tiltakskort for triage.

Hypotermi

 • Kjenne til ulike grader av hypotermi.
 • Forstå skadevirkning av hypotermi.
 • Kunne utføre basale tiltak mot nedkjøling.

Krav til studierett

Studentar som er tatt opp på studieprogrammene medisin eller odontologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset består i hovudsak av praktiske øvelsar, med teori i forkant av øvelsane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Personleg oppmøte, og ein kunnskapstest.

Vurderingsformer

Kunnskapstest via Mitt UiB.

Emneevaluering

Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.

Emneansvarleg

Emneansvar: Anne Kjersti Daltveit, https://www.uib.no/personer/Anne.Kjersti.Daltveit

Faglig ansvar for kurset: Marius Berge, https://www.uib.no/personer/Marius.Berge

Administrativt ansvarleg

Institutt for biomedisin

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieseksjonen ved Institutt for biomedisin, studie.biomed@uib.no