Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføringsemne i litteraturvitskap

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Innføringsemnet gir basiskunnskap i litterær analyse og fortolkings. Kurset legg vekt på innføring i dei fire hovudsjangrane: lyrikk, epikk, drama, essay

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har

 • grunnleggjande forkunnskapar i faget allmenn litteraturvitskap
 • grunnleggjande kjennskap til dei fire hovudsjangrane og deira hovudkjenneteikn
 • elementær kjennskap til litteraturvitskapleg analyse og fortolking

Ferdigheiter

Studenten kan

 • på eit elementært nivå analysere og fortolke litterære tekstar
 • gjere greie for hovudkjenneteikna ved dei fire litterære hovudsjangrane
 • formulere grunnleggjande problemstillingar innanfor litteraturvitskapen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftleg, akademisk form
 • leite opp nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale til sjølvstendig arbeid med akademiske tekstar og problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Overlappar 10 studiepoeng med emnet ALLV101

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og fire kollokviegrupper 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å ha to rettleiingar knytt til semesteroppgåva. Faglærar godkjenner obligatorisk undervisningsaktivitet. Godkjenning av obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Rettleidd semesteroppgåve med eit omfang på 2000-2500 ord. Oppgåva skal vere i Times New Roman eller liknande, skriftstorleik 12, linjeavstand 1,5. Litteraturliste, eventuell forside, innhaldsliste og vedlegg er ikkje inkludert i ordtellinga.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar. Det er ikkje høve til å levere same oppgåve som ein har levert til vurdering tidlegare. 

Litteraturliste

Pensumet omfattar opp til 6 verk fordelt på litteraturteoretiske og skjønnlitterære tekstar. Eit utval på 100 sider teori tel som eitt verk. Likeins tel eit utval på 25 sider lyrikk eller 150 sider kortprosa som eitt verk

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for litteraturvitskap

Emneansvarleg

Fagmiljøet i allmenn litteraturvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  08.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen