Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til i dag

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeALLV113
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust 

Undervisningsstad

 Bergen

Mål og innhald

Emnet består av ei rekke litterære hovudverk frå opplysningstida/romantikken til i dag samt eit utval litteraturteoretiske tekstar frå 1800-talet. Det vil bli lagt vekt på å sjå verka i lys av dei store litteraturhistoriske linene (romantikk, realisme, modernisme, postmodernisme, etc.). Utvalde sekundærlitterære tolkingar av sentrale pensumverk inngår òg i studiet.

ALLV113 er ein obligatorisk del av spesialiseringa i allmenn litteraturvitskap.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

- gode kunnskapar i den eldre litteraturen frå opplysningstida/romantikken til i dag

- god kjennskap om korleis skiftande epokar har forstått kva litteratur er og korleis litterære tekstar fungerer.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten

- på eit grunnleggjande nivå fortolke og samanlikne viktige verk og forfattarar i litteraturen opplysningstida/romantikken til i dag

- gjere greie for kjenneteikn ved litteraturteori og estetikk i opplysningstid/romantikk

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

- arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftleg, akademisk form

- leite opp nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale til sjølvstendig arbeid med akademiske tekstar og problemstillingar

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 Ingen

Studiepoengsreduksjon

 Overlapp ALLV103 10 studiepoeng

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og diskusjon samt praktiske skriveøvingar i kollokvium. Normalt omfang er fire til seks undervisningstimar og to kollokvietimar per uke i undervisningsperioden.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal svare på inntil fem oppgåver som vil vere tilgjengelege på Mitt UiB. Studentane har fem dagar til å svare på oppgåvene. Oppgåvesvara skal vere i Times New Roman eller liknande, skriftstorleik 12, linjeavstand 1,5. Faglærar godkjenner obligatorisk undervisningsaktivitet. Godkjenning av obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i undervisningssemesteret og to påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 dagars heimeeksamen med eit omfang på ca. 2500 ord. Oppgåva skal vere i Times New Roman eller liknande, skriftstorleik 12, linjeavstand 1,5. Litteraturliste, eventuell forside, innhaldsliste og vedlegg er ikkje inkludert i ordtellinga.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

 Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Emnet består av episk (narrativ) litteratur, lyrikk, drama og essay og eldre litteraturteori. Pensumet er samansett både av skjønnlitteratur og av teoretiske tekstar.

Studentar som vil gjere endringar i høve til standard pensum, må levere inn og få godkjent pensumliste for emnet. Opplysningar om innleveringsfristar står på Mitt UiB eller blir opplyst ved instituttet.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for litteraturvitskap

Emneansvarleg

Fagmiljøet i allmenn litteraturvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.02.2022, 13:00
  Innleveringsfrist
  11.02.2022, 13:00
  Trekkfrist
  24.01.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen