Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Litteraturvitskapleg bacheloroppgåve

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir studentene fordjupande innsikt i ein litterær genre, ein litterær epoke, ein forfattarskap eller eit litteraturvitskapleg problemområde. Emnet gir òg studentane djupare innsikt i litteraturvitskapleg metode og i litteraturvitskaplege problemstillingar gjennom sjølvstendig arbeid med ei skriftleg oppgåve, bacheloroppgåva. Instituttet tilbyr kvart semester undervisning i fleire tema, og studentane vel eitt av dei. Fordjupingstema varierer, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og av aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd i god tid før kvart semester.

Etter særskild søknad kan ein gå opp i eit tema med sjølvvalt pensum. Dette føreset at studenten allereie har eit gjennomtenkt framlegg til pensum, og at det fins rettleiingskapasitet. Slike pensa kan òg ta utgangspunkt i kurs som tidlegare er blitt haldne på 200- og 300-nivå. I båe desse tilfella blir undervisning gitt i form av individuell rettleiing.

Hausten 2022 inngår emnets undervisning inngår i kurset "Den engelskspråklige roman ca 1815 til 1930. Romantikk, realisme, modernisme" og "Litteraturteori i vår tid? Nyere litteraturteoretiske posisjoner/Literary Theory for Our Time? New positions in Literary Theory" (felles undervisning for ALLV202/ ALLV250/ ALLV303/ ALLV304).

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har

 • gode kunnskapar om eit litteraturvitskapleg problemområde og særleg temaet som blir behandla i bacheloroppgåva

Ferdigheiter:

Studenten kan

 • vise sjølvstendig evne til å utvikle, avgrense og formulere fruktbare litteraturvitskaplege problemstillingar
 • demonstrere ferdigheiter i å kartlegge kva forskingslitteratur som er relevant for problemstillinga
 • vise ferdigheiter i å analysere eitt eller fleire litterære verk, forskingslitteratur, posisjonere forskingslitteraturen litteraturteorietisk
 • evne å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i skriftleg arbeid

Generell kompetanse:

Studenten har

 • grunnleggande kompetanse i å utvikle og gjennomføre eit lengre sjølvstendig skriftleg arbeid
 • kompetanse i fagleg kommunikasjon
 • evne til å resonnere, syntetisere og dokumentere i faglege framstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Tilsvarande ALLV111-114.

Studiepoengsreduksjon

Ikkje relevant

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt i form av seminartilbod som kan tilpassast fleire emne på 200- og 300-nivå; normalt omfang er på cirka 30 timar.  

Det vert gitt undervisning i fleire tema kvart semester, og studentane vel eitt av dei ved undervisningsmelding til ALLV250. Kvart tema har felles undervisning med eitt av emna ALLV201 Litteraturvitskapleg fordjupningsemne I, ALLV202 Litteraturvitskapleg fordjupningsemne II, RET206 Litteraturvitskapleg retorikk, eller KVIK203 Litteratur, kjønn og kultur. Tema og utval vil variere frå semester til semester. Studentar kan ikkje velje same tema på fleire emne i graden.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal levere to utkast til bacheloroppgåva til fastsette fristar. 

Utkasta skal godkjennast av faglærar.

I tillegg er det obligatorisk å ha rettleiing med faglærar. Rettleiing vert avtala med faglærar som underviser kurset studenten er undervisningsmeld i. 

Obligatorisk aktivitet er gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Eksamen består av to deler som kvar tel 50 % av endeleg karakter:

 • Bacheloroppgåve på 12-15 maskinskrivne sider (ca. 3500-5000 ord). Oppgåva skal vere i Times New Roman eller liknande, skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5. Eventuell framside, litteraturliste og vedlegg er ikkje med i ordtellinga.
 • Munnleg eksamen der det blir eksaminert både i bacheloroppgåva og i resten av pensumet.

Kandidatane må greie begge eksamensdelane i same semester. 

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant.

Karakterskala

Karakterskala A - F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum omfattar ca. åtte verk. Eit utval på 100 sider litteraturteori tel som eitt verk. Likeins tel eit utval på 25 sider lyrikk eller 150 sider kortprosa som eitt verk.

Instituttet gir normalt framlegg til fullt spesifisert pensumliste. Det er høve til å skifte ut delar av pensumlitteraturen i samråd med faglærar. Studentar som gjer endringar i pensum må melda instituttet om dette på eige skjema med signatur frå emneansvarleg. Skjema og opplysningar om innleveringsfristar blir publiserte på Mitt UiB ved semesterstart.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for litteraturvitskap

Emneansvarleg

Fagmiljøet i allmenn litteraturvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rettleidd bacheloroppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  28.10.2022
  • Eksamensdel: Rettleidd bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   05.12.2022–09.12.2022