Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Våren 2020 kan ein velje mellom tre kurs på 200-nivå i litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg retorikk v/Arild Linneberg, Hamsun og Undset v/Christine Hamm og Erik Bjerck Hagen (går fortrinnsvis som emnekode KVIK203), og Psykoanalyse og litteratur v/Gisle Selnes og Tania Espinoza.

Sjå lenke til RET206 eller RET256 for meir informasjon om Litteraturvitskapleg retorikk. Sjå litteraturlista på denne sida for meir informasjon om dei to andre kursa. Det blir informert om alle kursa på orienteringsmøtet (sjå timeplan). Studenten veljer kurs i Studentweb. Det er ikkje mogleg å velje same kurs under ulike emnekodar.

Emnet skal gi studentane djupare innsikt i litteraturvitskapleg metode og i litteraturteoretiske problemstillingar gjennom sjølvstendig arbeid med ei skriftleg oppgåve, bacheloroppgåva. Instituttet tilbyr kvart semester undervisning i minst eitt fordjupingstema. Tema varierer, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd i god tid før kvart semester.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten har

 • gode kunnskapar om litteraturteori generelt og spesielt teoriar behandla i bacheloroppgåva

Ferdigheiter:

Studenten kan

 • vise sjølvstendig evne til å utvikle, avgrense og formulere fruktbare litteraturvitskaplege problemstillingar
 • demonstrere ferdigheiter i å kartlegge kva forskingslitteratur som er relevant for problemstillinga
 • vise ferdigheiter i å analysere eit eller flere litterære verk, forskingslitteratur, posisjonere forskingslitteraturen litteraturteoretisk
 • evne å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i skriftleg arbeid

Generell kompetanse:

Studenten har

 • grunnleggjande kompetanse i å utvikle og gjennomføre eit lengre sjølvstendig skriftleg arbeid
 • kompetanse i fagleg kommunikasjon
 • evne til å resonnere, syntetisere og dokumentere i faglege framstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilsvarande ALLV111-114.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning blir gitt i form av seminartilbod som kan tilpassast fleire emne på 200- og 300-nivå; normalt omfang er på cirka 30 timar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å møte til minimum to rettleiingar.

Tema for bacheloroppgåva skal fastsetjast i samråd med faglærar.

Vurderingsformer

Eksamen består av to deler som kvar tel 50% av endeleg karakter:

 • Bacheloroppgåve på 12-15 maskinskrivne sider (ca. 3500-5000 ord).
 • Munnleg eksamen der det blir eksaminert både i bacheloroppgåva og i resten av pensumet.

Kandidatane må greie begge eksamensdelane i same semester.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A - F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum i det litteraturteoretiske særområdet omfattar ca. åtte verk. Av desse skal to verk (eller tekstutval) vere litterære tekstar og minst seks skal vere teoretiske. Eit utval på 100 sider litteraturteori tel som eitt verk. Likeins tel eit utval på 25 sider lyrikk eller 150 sider kortprosa som eitt verk. Dei litterære verka skal om mogleg lesast på originalspråket

Instituttet gjer normalt framlegg til fullt spesifisert pensumliste. Det er høve til å skifte ut delar av pensumlitteraturen i samråd med faglærar. Studentar som gjer endringar i pensum må melda instituttet om dette på eige skjema med signatur frå emneansvarleg. Skjema og opplysningar om innleveringsfristar vert publiserte på Miside ved semesterstart.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for litteraturvitskap

Emneansvarleg

Fagmiljøet i allmenn litteraturvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 13:00
  Trekkfrist
  06.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen