Hjem
Studentsider
Masteremne

Allmenn litteraturvitskap mastergradsoppgåve

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

60

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mastergradsstudiet tek sikte på å gi ei grundig innføring i litteraturteoretiske og -estetiske problemstillingar, i litteraturvitskaplege metodar og arbeidsteknikkar, og i litteraturhistorisk, analytisk og/eller komparativt arbeid med litteratur. Gjennom arbeidet med masteroppgåva skal studentane dokumentere at dei kan finne fram til og avgrense problemstillingar, og arbeide systematisk og metodisk innanfor presise faglege rammer.

Masteroppgåva kan omfatte både litterære og teoretiske emne. Ein kan òg velje emne frå faghistorie, litteraturpedagogikk eller -formidling, eller ein kan ta for seg emne av tverrestetisk karakter. Som masteroppgåve kan også godkjennast fleire mindre arbeid som tematisk eller metodisk heng saman, eller delar av gruppearbeid som lar seg evaluere individuelt.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten

- får avansert kunnskap om eit større litteraturfagleg område.

- får høve til å teoretisk og metodologisk fordjupning.

- får oppøving i kva det vil seie å analysera og tolka eit større fagleg materiale.

Ferdigheiter

Kandidaten

- får oppøving i å handsame ein større kunnskapsmasse over tid og å skrive eit lengre skriftleg arbeid.

- får oppøving i metodisk og teoretisk sjølvrefleksjon

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan kommunisere med spesialistar og allmenta om faglege problemstillingar innanfor litteraturvitskapen og tilgrensande fagområde.

- kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid på ein fagleg forsvarleg måte.

- kan drøfte den relevansen litteraturen generelt og av fordjupingsfeltet spesielt har for andre fagområde og for aktuelle problemstillingar.

- har ei velutvikla evne til å kommunisere om litterære og estetiske problemstillingar skriftleg og munnleg.

Krav til forkunnskapar

Emnet byggjer på bachelorgrad med 90 poeng spesialisering i allmenn litteraturvitskap, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i allmenn litteraturvitskap ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Alle studentane får ved utgangen av det første semesteret tildelt ein fagleg rettleiar for arbeidet med masteroppgåva.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Alle mastergradsstudentar må skrive kontrakt med instituttet, der rettar og plikter er presiserte.

Vurderingsformer

Masteroppgåva skal leverast innan dei gjeldande fristane på Studentweb. Etter at masteroppgåva er vurdert og bestått, går kandidaten opp til ein munnleg eksamen som har tilknyting til masteroppgåva. Munnleg eksamen kan justere karakteren for masteroppgåva med inntil éin karakter opp eller ned.

Oppgåva skal vere på 25 000 - 38 500 ord (70 - 110 sider), og skal svare til ein samla arbeidsinnsats på 2 semester (60 studiepoeng). Vidare skal ein nytte skrifttype Times New Roman, Arial, Cambria eller tilsvarande med 12 punkt skriftstorleik og linjeavstand 1,5. Forside, innhaldsliste, litteraturliste og vedlegg er ikkje inkludert i dette sideomfanget.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   21.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen