Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Studentane skal gjennom kurset tileigne seg kunnskap om sentrale grunntema i faget. Det vil bli lagt vekt på å få fram:

 • særtrekk ved den historiske utviklinga av ulike perspektiv i faget, i skjeringsfeltet mellom organisasjon/administrasjonsforsking og statsvitskap/offentleg politikk
 • korleis denne analysemåten artar seg på ulike utvalde empiriske og tematiske nedslagsfelt
 • sentrale forklaringsmodellar med vekt på organisasjon

Gjennom introduksjon av sentrale faglege tema skal studentane øvast opp til å bruke organisasjon og organisering som forklaringsfaktor i analyse av forskingsresultat frå empiriske undersøkingar av sektorar i offentleg politikk.

Læringsutbyte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskapar

 • Gjere greie for norske politiske og administrative institusjonar.
 • Gi ei oversikt over sentrale perspektiv i faget, som ligg i skjeringsfeltet mellom organisasjonsforskning og statsvitenskap.

Ferdigheiter

 • Bruke teoriar om politikk og organisasjon til å analysere politiske og administrative
 • Gi ei oversikt over sentrale forklaringsmodellar med vekt på organisasjon.

Generell kompetanse

 • Kunna skrive faglege tekstar som reflekterer hovudprinsippp for akademisk skriving.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Full faglig overlapp og fullstendig poengreduksjon i forhold til AORG100A

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar. Det vert omkring 12-16 førelesingar og 8-12 seminarsamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftleg oppgåve 2500 ord ( +/- 10 %). Obligatorisk arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Fire timar skriftleg skuleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgjande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen