Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Politikk og forvalting

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Føremålet med kurset er å gi ei innføring i organiseringa og verkemåten til dei sentrale institusjonane i det norske politisk-administrative systemet. Fokus vert retta mot korleis politiske og administrative strukturar og prosessar på nasjonalt, regionalt, lokalt og overnasjonalt nivå påverkar utforminga av og innhaldet i offentlege tiltak.

Kurset gir kunnskap om storting, regjering, sentralforvaltning, fylkeskommunale og kommunale styringsorgan. Forholdet mellom aktørar og grupperingar i samfunnet og det politisk-administrative styringsverket er også sentrale tema.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

  • Gjenkjenna og gjera greie for dei viktigaste institusjonane i det norske politisk- administrative systemet, som Storting, regjering, sentralforvaltning og kommunale styringsorgan.
  • Gjera greie for korleis politikk blir påverka ved utforming og iverksetting, av forvaltninga, av interessegrupper, borgarar og andre krefter og aktørar

Ferdigheter

Studenten kan

  • Drøfta utfordringar og problem i det politisk-administrative systemet
  • Gjera analysar av korleis utforming og iverksetting av offentleg politikk blir forma av politisk-administrative rammer

Generell kompetanse

Studenten kan

  • sjølvstendig analysera og vurdera kunnskap frå ulike kjelder
  • planleggja og gjennomføra arbeidsoppgaver som deltakar i gruppe , og i tråd med etiske krav og retningsliner.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

AORG100

Studiepoengsreduksjon

Full faglig overlapp og fullstendig poengreduksjon i forhold til NUTR220.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Ei førelesning og ei seminarsamling

10-14 veker

Det vert omkring 12- 16 førelesingar og 8 - 12 seminarsamlinger

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk arbeidskrav i form av ei gruppeoppgåve 2500 ord (+/- 10%). Gruppeoppgåva må vere godkjend før eksamen kan avleggast. Arbeidet med oppgåva vert organisert i seminargrupper. Obligatorisk arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Oppdatering: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til 8 timars heimeeksamen hausten 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Eksamensinformasjon