Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

EU og internasjonale organisasjonar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Føremålet med emnet er å gi ei grunnleggjande innsikt i og oversikt over institusjonar og institusjonalisering på det som kan kallast det internasjonale eller overnasjonale styringsnivået. Hovudfokus vil vera på EU og nokre sentrale internasjonale organisasjonar som til dømes WTO, IMF/Verdsbanken og FN, samt Noreg sitt forhold til desse. Emnet vil handle om organisasjonsformer og politikk på dette nivået, medrekna forvaltningsapparat, representative organ, domstolar og sivilsamfunnet. Det vert lagt vekt på, og drøfta, slike institusjonar med utgangspunkt i politisk teori og organisasjonsteori.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • gi ei oversikt over organiseringa av og verkemåten til sentrale organisasjonar på det internasjonale eller overnasjonale styringsnivået som har innverknad på norsk politikk og politiske prosesser.
 • Gjera greie for ulike teoriar om etableringa, framveksten, funksjonane og påverknaden til internasjonale organisasjonar.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forklara bakgrunnen for og framveksten av desse organisasjonane
 • drøfta utviklinga av organisasjonar på det internasjonale eller overnasjonale styringsnivået i lys av politisk teori
 • vurdera internernasjonale organisasjonar i lys av demokratiske og rettslige kriterier

Generell kompetanse

Studenten kan.

 • vurdera nasjonale institusjonar og politiske prosessar i lys av internasjonale institusjonelle utviklingstrekk
 • innhenta ny kunnskap, kritisk vurdera og formidla den

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

AORG100A/ AORG100B

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og seminar. 12-14 førelesningar og 8-12 seminarsamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Oppdatering: Vurderingsform er endra frå 4 timar skriftleg eksamen til 8 timer heimeeksamen hausten 2021 grunna koronaviruset.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

 Haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  8 timer
  Oppgave utleveres
  01.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 17:00
  Trekkfrist
  17.11.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen