Hjem
Utdanning
Masteremne

Kvantitativ metode

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Føremålet med kurset er å setje studentane grundig inn i nokre av dei nyare og viktigaste kvantitative metodane innanfor statsvitskap/offentleg administrasjon. Kurset skal setje studentane i stand til å gjennomføre eigne empiriske undersøkingar og å ta sjølvstendige og godt motiverte metodeval når dei tek fatt på masteroppgåva. I tillegg skal kurset gi studentane høve til å tolke og drøfte kritisk andre empiriske forskingsbidrag som dei møter i samband med til dømes utarbeiding av litteraturstudiar. I kurset vil det bli undervist i ulike metodar som vil være nyttige i studiet av organisasjonar og offentlig forvaltning, mellom anna eksperimentelle metodar, og ulike formar for statistisk analyse, som lineær regresjon, logistisk regresjon og fleirnåvåanalyse. I tillegg vil studentane få ei innføring i kvantitativ tekstanalyse og nettverksanalyse. Kurset vil bli basert på statistikkpakka Stata. Endeleg er det eit mål å vise studentane korleis metodologiske val heng saman med ulike vitskapsteoretiske tradisjonar.

Kurset har følgjande komponentar:

 1. Vitskapsteori og grunnleggjande omgrepsanalyse
 2. Eksperimentell metode
 3. Ordinær lineær regresjon
 4. Logistisk regresjon
 5. Slutningsstatistikk og signifikanstesting
 6. Kvantitativ tekstanalyse
 7. Nettverksanalyse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Gjere greie for dei nyare og viktigaste kvantitative metodane innanfor statsvitskap/offentleg administrasjon
 • Forklare logikken i ulike eksperimentelle metodar og skilnadene mellom dei
 • Forklare ulike statistiske metodar

Ferdigheter

 • Anvende ulike metodar til å analysere ei problemstilling
 • Argumentere for val av undersøkingsmetode
 • Argumentere for val av statistisk analysemetode
 • Anvende Stata i tilrettelegging og analyse av data

Generell kompetanse

 • Gjere grunngjevne val av metodisk tilnærming
 • Argumentere for sterke og svake sider ved ei metodetilnærming
 • Vurdere kritisk rekkevidda til forskingsresultat

Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103 / AORG105 / AORG107 / AORG109, AORG209 / AORG210

Studiepoengsreduksjon

Fullstendig overlap og total poengreduksjon med AORG321B, AORG319 og AORG321.

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Hovudsakleg forelesningar. I tillegg eit seminar der studentane er pliktige til minst ein gong å presentere utkast og kommentere andre studentar sine framlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av kortare essay om eit pensumrelatert tema. I tillegg skal kvar student minst ein gang kommentere eit skriftleg/munnleg bidrag frå ein annen student. Arbeidskravet er gyldig inneverande semester og påfølgande eksamenssemester.

Godkjent essay basert på pensum.

Vurderingsformer

Fem timers skoleeksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Evaluering hvert 3. år.

Administrativt ansvarleg

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@aorg.uib.no

Tlf 55 58 21 54

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  27.09.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  13.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted