Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantitativ metode

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeAORG321A
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Føremålet med kurset er å setje studentane grundig inn i nokre av dei nyare og viktigaste kvantitative metodane innanfor statsvitskap/offentleg administrasjon. Kurset skal setje studentane i stand til å gjennomføre eigne empiriske undersøkingar og å ta sjølvstendige og godt motiverte metodeval når dei tek fatt på masteroppgåva. I tillegg skal kurset gi studentane høve til å tolke og drøfte kritisk andre empiriske forskingsbidrag som dei møter i samband med til dømes utarbeiding av litteraturstudiar. I kurset vil det bli undervist i ulike metodar som vil være nyttige i studiet av organisasjonar og offentlig forvaltning, mellom anna eksperimentelle metodar, og ulike formar for statistisk analyse, som lineær regresjon, logistisk regresjon og fleirnåvåanalyse. I tillegg vil studentane få ei innføring i kvantitativ tekstanalyse og nettverksanalyse. Kurset vil bli basert på statistikkpakka Stata. Endeleg er det eit mål å vise studentane korleis metodologiske val heng saman med ulike vitskapsteoretiske tradisjonar.

Kurset har følgjande komponentar:

 1. Vitskapsteori og grunnleggjande omgrepsanalyse
 2. Eksperimentell metode
 3. Ordinær lineær regresjon
 4. Logistisk regresjon
 5. Slutningsstatistikk og signifikanstesting
 6. Kvantitativ tekstanalyse
 7. Nettverksanalyse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Gjere greie for dei nyare og viktigaste kvantitative metodane innanfor statsvitskap/offentleg administrasjon
 • Forklare logikken i ulike eksperimentelle metodar og skilnadene mellom dei
 • Forklare ulike statistiske metodar

Ferdigheter

 • Anvende ulike metodar til å analysere ei problemstilling
 • Argumentere for val av undersøkingsmetode
 • Argumentere for val av statistisk analysemetode
 • Anvende Stata i tilrettelegging og analyse av data

Generell kompetanse

 • Gjere grunngjevne val av metodisk tilnærming
 • Argumentere for sterke og svake sider ved ei metodetilnærming
 • Vurdere kritisk rekkevidda til forskingsresultat

Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103 / AORG105 / AORG107 / AORG109, AORG209 / AORG210

Studiepoengsreduksjon

Fullstendig overlap og total poengreduksjon med AORG321B, AORG319 og AORG321.

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

8-9 forelesningar. I tillegg 1-2 seminar der studentane er pliktige til minst ein gong å presentere utkast og kommentere andre studentar sine framlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av kortare essay (1200 ord om ein skriv åleine og 1800 ord om ein skriv i par) om eit pensumrelatert tema. I tillegg skal kvar student minst ein gong kommentera eit skriftleg/munnleg bidrag frå ein annan student.

Arbeidskravet må vere godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt dei to påfølgande eksamenssemestra.

Vurderingsformer

Fem timers skoleeksamen.

Vurderingsform er endra frå 5 timar skuleeksamen til 10 timars heimeeksamen våren 2022 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret. For studentar med rett til ny vurdering eller som stryk på eksamen i undervisningssemesteret vil det vere mogleg å ta ny eksamen i påfølgande semester.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Eksamensinformasjon