Hjem
Utdanning
Masteremne

Offentleg politikk

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset retter oppmerksomhet mot hva offentlige myndigheter gjør, hvorfor de gjør det, og hvordan de gjør det. Målet er å gi en oversikt over ulike tradisjoner, perspektiver, problemer og muligheter innenfor politisk analyse og samfunnsstyring. Dette gjør vi ved å undersøke ulike samfunnsaktørers tilnærminger, interesser og ressurser, og ved å se nærmere offentlige institusjoner, virkemidler og verktøy i utformingen av politikk. Vi undersøker beslutningsprosesser - fra agendasetting, politikkutvikling til iverksetting og evaluering - og forskjellige styringssystemer. Administrative reformer og organisasjonsendringer med eksempler fra politikkområder som forvaltningspolitikk, utdanningspolitikk, helsepolitikk og velferdspolitikk er sentralt. Dette er komplekse samfunnsproblemer som ikke så lett lar seg løse, og som omtales som grenseoverskridende problemer eller «wicked problems». Vi begynner kurset med å studere forskjellige politikkområder og avslutter med en nærmere analyse av nyere utviklingstrekk og reformer innenfor offentlig politikk og administrasjon som vektlegger kvalitet i offentlige myndigheter og samfunnsstyring («quality of government» og «good governance»), og det som kalles ny offentlig styring eller «New Public Management» og «Post-New Public Management».

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående oversikt over kunnskapsstatus og utvikling i litteraturen om offentlig politikk og styring
 • har avansert kunnskap om hvordan offentlig politikk og styring analyseres ut fra forskjellige etablerte perspektiver i faget
 • kan anvende kunnskapen på flere og nye områder for offentlig politikk og styring
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie og egenart

Ferdigheter

Studenten

 • har utviklet evne til kritisk tenkning og kan gjennomføre uavhengig avansert analyse som vurderer, diagnostiserer og omhandler offentlig politikk og styringsrelaterte utfordringer
 • kan på en selvstendig måte analysere og anvende eksisterende teorier, fortolkninger og empiriske arbeider innenfor forskningsområdet
 • kan anvende kunnskapen i et sjølvstendig forskningsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere, analysere og utnytte innholdet i kurset for å svare på relevante forskningsspørsmål og forskningsmål
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på flere ulike politikkområder
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor offentlig politikk og styring til fagfeller, relevante aktører innenfor politikk, offentlig forvaltning og til allmennheten
 • kan bidra til teoretisk nytenkning og utvikling av fagområdet samt anvende ulike forskningsmetoder

Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103 / AORG105 / AORG107, AORG209 / AORG210

Studiepoengsreduksjon

Fullstendig overlap og total poengreduksjon med AORG322B, AORG318 og AORG320.

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og forelesninger. Studentene forventes å ta aktivt del i diskusjonen og kommentere minst en gang på et skriftlig/muntlig bidrag fra en annen student.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av et kortere essay om et pensumrelatert tema. I tillegg skal hver student minst en gang kommentere et skriftlig/muntlig bidrag fra en annen student. Arbeidskravet er gyldig inneværende semester og påfølgende eksamenssemester.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurderingsformer

Fire timers skoleeksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Evaluering hvert 3. år.

Administrativt ansvarleg

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@aorg.uib.no

Tlf 55 58 21 54

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.11.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  28.10.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen