Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvalitativ metode

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Føremålet med kurset er å ta opp grunnomgrep og arbeidsmetodar i faget til diskusjon, trene studentane i å identifisere samanhengen mellom teori og data og å gjere dei i stand til sjølv å kunne utvikle slike samanhengar. Kurset vil lære studentane relevansen av positivistiske, hermeneutiske og diskursive forskingstilnærmingar i studiar av organisasjon og politikk med omsyn til å utvikle eit eige forskingsopplegg. Vidare vil kurset ta sikte på å presentere konkrete metodar for studentane slik at dei seinare kan velje frå ein brei meny av forskingsmetodar i arbeidet med masteroppgåva. Samstundes skal kurset gi studentane evne til å forstå og drøfte kritisk metodar i andre forskingsbidrag som dei møter i samband med til dømes utarbeiding av litteraturstudiar. Eit gjennomgangstema på kurset vil være forskingsdesign, der vi tek sikte på å vise korleis dei ulike delane av forskingsprosessen står i høve til kvarandre. Endeleg er det eit mål å vise studentane korleis metodologiske val heng saman med ulike vitskapsteretiske tradisjonar.

Kurset har følgjande komponentar:

 1. Vitskapsteori og grunnleggjande omgrepsanalyse
 2. Forskingsdesign
 3. Case som forskingsstrategi
 4. Tekstanalyse og dokumentdata
 5. Kvalitativt intervju

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Drøfte grunnomgrep og arbeidsmetodar i faget
 • Identifisere samanhengar mellom teori og data
 • Forklare relevansen av positivistiske, hermeneutiske og diskursive forskingstilnærmingar
 • Forstå og drøfte kritisk metodar i andre forskingsbidrag

Ferdigheter

 • Argumentera for val av metodisk tilnærming med utgangspunkt i ei problemstilling
 • Anvende ulike metodar i empiriske analysar
 • Integrere ulike metodar i eitt forskingsopplegg
 • Konstruera velbegrunna forskingsopplegg
 • Integrere dei ulike delane av ein forskingsprosess

Generell kompetanse

 • Anvende ulike vitskapsteoretiske perspektiv for å begrunna eigne metodeval
 • Utvikle eigne forskingsopplegg
 • Bistå andre studentar i utvikling av forskingsopplegg

Tilrådde forkunnskapar

AORG101, AORG104, AORG103 / AORG105 / AORG107, AORG209 / AORG210

Studiepoengsreduksjon

Fullstendig overlapp og total poengreduksjon med AORG323B, AORG319 og AORG321.

Krav til studierett

Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

8-9 førelesningar og 1-2 seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjon av eit kortare essay (om lag 2000 ord) om eit
pensum relatert tema. I tillegg skal kvar student minst ein gong kommentera eit skriftleg/munnleg bidrag frå ein annan student.

Arbeidskravet må vere godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle eksamenssemesteret samt dei to påfølgande eksamenssemestra.

Vurderingsformer

Skriftleg essay, om lag 6000 ord

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. For studentar med rett til ny vurdering eller som stryk på eksamen i undervisningssemesteret vil det være mulig å ta ny eksamen i påfølgande semester.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Administrativt ansvarleg

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@aorg.uib.no

Tlf 55 58 21 54

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  20.11.2020, 14:00
  Trekkfrist
  06.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen